Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tasks of commune regarding planning spatial

Natalia Malinowska

Abstract

The book deals with the development of local government and its tasks with the elapse of time. Trying to fathom his transformation dividing them into three periods. In total, since 1918. Until today. It then discusses the characteristics of the tasks of the municipality. Taking into account the planning acts as a form of implementation of tasks of spatial planning. Approximated scope and importance of the study of conditions and directions of spatial development of municipalities and local spatial development plans. Successively focused on the presentation of entities performing the duties municipality, mindful of the associated tasks resulting from the spatial planning. The study mentioned procedures for drafting the planning of the municipality. And also presents the material to secure the execution of tasks by the municipality, including own revenues, subsidies general, targeted subsidies and loans and advances. In the last chapter, we focus on the supervision and control over the execution by the community, by: the Governor, RIO, the Prime Minister and the control exercised by the administrative courts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Malinowska (FASS) Natalia Malinowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania gminy na przykładzie planowania przestrzennego
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, planowanie przestrzenne, nadzór, kontrola, dochody własne, subwencje, dotacje ogólne, organy gminy
Keywords in English
municipality, planning, supervision, control, own revenues, subsidies, grants general, municipal authorities
Abstract in Polish
Streszczenie pracy licencjackiej nt. Zadania gminy na przykładzie planowania przestrzennego W pracy poruszono temat rozwoju samorządu terytorialnego i jego zadań z ubiegiem czasu. Próbując zgłębić jego przemiany dzieląc je na trzy okresy. Łącznie od 1918 r. do czasów obecnych. Następnie omówiono charakterystykę zadań gminy. Uwzględniając akty planistyczne jako formę realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. Przybliżono zakres oraz znaczenie studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejno skupiono się na przedstawieniu podmiotów realizujących zadnia gminy, pamiętając o zadaniach wynikających z przynależnego im zakresu planowania przestrzennego. W pracy wspomniano o procedurach sporządzania aktów planistycznych gminy. A także przedstawiono materialne zabezpieczenie realizacji zadań przez gminę, w tym : dochody własne, subwencje ogólną, dotację celową oraz kredyty i pożyczki. W ostatnim rozdziale pracy skupiono się na nadzorze i kontroli nad realizacją zadań przez gminę, poprzez: Wojewodę, RIO, Prezesa RM oraz kontrolę sprawowaną przez sądy administracyjne.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka- Wersja finalna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8657

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64215ca273994623967ac1a7dcc3fe3c/
URN
urn:pw-repo:WUT64215ca273994623967ac1a7dcc3fe3c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page