Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Amatourish wood milling machine with the use of a three-dimentional pantograph

Piotr Kuliński

Abstract

The subject of the present paper is the construction of a tracer milling machine, realizing mechanical copying of a three-dimentional geometry of a model used as a contour master in wood, gypsum and other easy machinable materials. In principle, the paper describes the whole design process, beginning with goal statement, through defining an outlined conception of the device, to solving actual engineering problems. The author introduces a conception of a tracer milling machine worked out by himself, wherein copying is realized by means of mechanical copying of the movement of a copying peg, driven by hand across the surface of a contour master. The copying itself is realized by a three-dimentional pantograph, on which the milling machine and the said copying peg are mounted. Next, the author describes several versions of such pantographs, he has invented, and chooses the best one among them. The further part of the paper contains a detailed description of the embodiment of the chosen version of the pantograph, and describes how certain engineering problems were solved, such as: the connections between the elements of the pantograph, the mounting of the pantograph on its base, the placement and mounting of the work tables and so forth. It also contains the calculation of stress and displacements, both analytical and by finite element method, and the estimation of the pantographs mapping precision, as well as calculations done for the purpose of kinematics simulation. The paper is completed by a short description of maintenance of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kuliński (FPAE) Piotr Kuliński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Amatorska frezarka do drewna z zastosowaniem przestrzennego pantografu
Supervisor
Zbigniew Walczak (FPAE/IAAM) Zbigniew Walczak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-10-2007
Issue date (year)
2007
Pages
79 + rys.
Internal identifier
MEL; PD-512
Reviewers
Zbigniew Walczak (FPAE/IAAM) Zbigniew Walczak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Zagrajek (FPAE/IAAM) Tomasz Zagrajek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
FREZARKI, OBRABIARKI DO DREWNA, OBRÓBKA DREWNA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest konstrukcja frezarki kopiuj�cej, realizuj�cej w sposób mechaniczny kopiowanie w drewnie, gipsie i innych łatwoskrawalnych materiałach, trójwymiarowej geometrii modelu, słu��cego jako wzorzec. Praca opisuje w zasadzie cały proces konstrukcyjny, pocz�wszy od postawienia zało�e� konstrukcyjnych, poprzez opracowanie ogólnej koncepcji rozwi�zania, a� do rozwi�zania konkretnych zagadnie� inżynierskich. Autor przedstawia opracowań� przez siebie koncepcji� frezarki kopiującej, działającej na zasadzie mechanicznego kopiowania przez frez ruchów kołka kopiującego prowadzonego ręcznie po modelu wzorcowym. Kopiowanie to jest realizowane przez trójwymiarowy pantograf, na którym zawieszona jest zarówno niewielka frezarka jak i wspomniany kołek kopiuj�cy. Nast�pnie autor przedstawia kilka opracowanych przez siebie wersji takiego pantografu i wybiera najlepsz� z nich. Dalsza cz�� pracy zawiera szczegółowy opis konstrukcji pantografu w wybranej wersji oraz przedstawia sposób rozwi�zania zagadnie� in�ynierskich: poł�cze� elementów pantografu ze sob�, mocowania pantografu do podstawy, umiejscowienia i mocowania stołów roboczych itd. Zawiera takie obliczenia napr��e� i ugięcia pantografu przeprowadzone analitycznie i metod� elementów skończonych. Obejmuje te� szacunków� analiz� dokładności odwzorowania realizowanego przez pantograf oraz obliczenia wykonane na potrzeby symulacji kinematyki. Prac� kończy krótki opis sposobu użytkowania urządzenia.
File
  • File: 1
    PiotrKulinski_PracaDyplomowaInzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63f75bdf8b324212b26c932623ab4f80/
URN
urn:pw-repo:WUT63f75bdf8b324212b26c932623ab4f80

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page