Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supporting the idea of volunteering on selected examples of activities of the authorities of the Capital City of Warsaw

Justyna Brodzik

Abstract

My thesis on the subject: "Supporting the idea of volunteering on selected examples of activities of the authorities of the Capital City of Warsaw" aims to: define the concept of volunteering, a volunteer person and analyze the activities of the authorities of the Capital City of Warsaw in terms of the occurrence of such activities. The theoretical part includes information on the definition of volunteering, volunteer, types of volunteering and the history of volunteering. All available legal regulations concerning this phenomenon as well as the document being the basis for the "Warsaw Volunteers" project were also analyzed. The project as an example of the activities of the authorities of the Capital City of Warsaw, whose activities were analyzed in the following part of this work. The empirical part includes the methodology of research and research technique: free interview, deepened by the analysis of documents concerning the described phenomenon. The interview was conducted with people actively participating in the „Ochotnicy Warszawscy” project who have the greatest available knowledge on the subject. The conclusions drawn from the conducted research can be found in the part: "Terminations and conclusions", where the literature, legal acts and statements of respondents were analysed. The work ends with a bibliography and a list of attachments and drawings. Keywords: volunteering, volunteering, town hall, idea support, project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Brodzik (FASS) Justyna Brodzik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wsparcie idei wolontariatu na wybranych przykładach działań władz Miasta Stołecznego Warszawa
Supervisor
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wolontariat, wolontariusz, urząd miasta, wsparcie idei, projekt
Keywords in English
volunteering, volunteering, town hall, idea support, project
Abstract in Polish
Moja praca dyplomowa na temat: „Wsparcie idei wolontariatu na wybranych przykładach działań władz Miasta Stołecznego Warszawa” ma na celu: zdefiniowanie pojęcia wolontariatu, osoby wolontariusza oraz przeanalizowanie działań władz Miasta Stołecznego Warszawy pod kątem występowania takich działań. W części teoretycznej znalazły się informacje na temat definicji wolontariatu, wolontariusza, rodzajów wolontariatu oraz historii tego zjawiska. Zostały również przeanalizowane wszelkie dostępne regulacje prawne dotyczące tego zjawiska oraz dokument będący podstawą działania projektu „Ochotnicy Warszawscy”. Projekt jako przykład działań władz m.st. Warszawy którego działania został przeanalizowany w dalszej części tejże pracy. Część empiryczna zawiera metodologię badań oraz techniką badawczą: wywiad swobodny, pogłębiony o analizę dokumentów dotyczących opisywanego zjawiska. Wywiad został przeprowadzony z osobami biorący czynny udział w projekcie „Ochotnicy Warszawscy” mających na ten temat największą dostępną wiedzę. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań znajdują się w części: „Zakończenia i wnioski”, gdzie analizie poddane zostały literatura, akty prawne, wypowiedzi respondentów. Praca kończy się bibliografią i spisem załączników oraz rysunków.
File
  • File: 1
    Justyna_Brodzik_277895_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27781

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63ccad9f623645429369a8cdc988fad5/
URN
urn:pw-repo:WUT63ccad9f623645429369a8cdc988fad5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page