Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The characteristic of biogas solutions in the municipal wastewater treatment plant in the Maszewo near Plock

Michał Rudzki

Abstract

This paper discusses the solutions used in the biogas plant functioning in the Municipal Wastewater Treatment Plant in Maszewo near Plock. Information necessary to write the paper was achieved courtesy of the Wodociagi Plockie Sp. o.o., and in especially for the staff Wastewater Treatment Plant. Sources of information were: The data received from the Municipal Wastewater Treatment Plant for the qualitative and quantitative characteristics of municipal wastewater, sludge and biogas as well as technological solutions used in water treatment plant, The data obtained from Wodociagi Plockie the consumption of heat and electricity at the sewage treatment plant in Maszewo, Schemes Technology Wastewater treatment plant and biogas plant, Literature Industry and websites related to wastewater management, management of sludge and biogas installations, The current laws.The paper discusses the basic legislation concerning the sludge management and biogas installations in Poland and the European Union, as well as global trends related to the discussed issue. The paper is an attempt to determine the aspects of the economic and ecological use of biogas plant in the municipal wastewater treatment plant on the example of the treatment plant in Maszewo. The paper presents characteristics of municipal wastewater treatment plant in Maszewo and solutions used in it and the characteristics of municipal wastewater treated in Wastewater treatment Plant near Plock Analyzed the quality of the acquired biogas and methods of its use in water treatment plant in order to reduce conventional fuel and electricity network. The analysis made it possible to determine the degree of reduction of energy consumption of thermal origin produced in the traditional way and the costs associated with heating and power consumption network.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Rudzki (FCEMP) Michał Rudzki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena funkcjonowania instalacji biogazowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Maszewie
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Instalacja biogazu, fermentacja metanowa osadów ściekowych, stabilizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami ściekowymi, osady ściekowe
Keywords in English
Installation of biogas, anaerobic digestion of sewage sludge, stabilization of sewage sludge, the sludge management , sewage sludge
Abstract in Polish
W niniejszej pracy omówiono rozwiązania zastosowane w instalacji biogazu funkcjonującej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Maszewie k. Płocka. Informacje niezbędne do napisania niniejszej pracy uzyskano dzięki uprzejmości Wodociągów Płockich Sp. z o.o., a w szczególności pracowników Oczyszczalni Ścieków. Źródła informacji stanowiły: dane otrzymane z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dotyczące charakterystyki jakościowej i ilościowej ścieków komunalnych, osadów ściekowych oraz biogazu oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych w oczyszczalni, dane otrzymane z Wodociągów Płockich dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, schematy technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz instalacji biogazu, literatura branżowa i strony internetowe związane z gospodarką ściekową, gospodarką osadową i instalacjami biogazu, aktualnie obowiązujące akty prawne. W pracy omówiono podstawowe regulacje prawne dotyczące gospodarki osadami ściekowymi i instalacjami biogazu w Polsce i Unii Europejskiej, jak również światowe trendy związane z omawianym zagadnieniem. Praca stanowi próbę określenia aspektów ekonomicznych i ekologicznych stosowania instalacji biogazu na terenie miejskich oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni w Maszewie. W pracy dokonano charakterystyki miejskiej oczyszczalni ścieków w Maszewie i rozwiązań w niej zastosowanych oraz charakterystyki ścieków komunalnych oczyszczanych na terenie MOŚ koło Płocka. Przeanalizowano jakość pozyskiwanego biogazu oraz sposoby jego wykorzystania w oczyszczalni w celu ograniczenia konwencjonalnych paliw i sieciowej energii elektrycznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie stopnia ograniczenia zużycia energii cieplnej pozyskiwanej w sposób tradycyjny oraz kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem prądu sieciowego.
File
  • File: 1
    1021795.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11456

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6372df0f996646b2b08863635387fb14/
URN
urn:pw-repo:WUT6372df0f996646b2b08863635387fb14

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page