Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electromobility development and the effect on power demand of urban grids

Klaudia Sulej

Abstract

The transportation sector has got a huge impact on the air pollution. Due to numerous requirements for improvement of its quality, the concept of electromobility is strongly promoted by the authorities, automotive companies and web portals. As a result of this, startups are set up and their aim is to implement new technologies in the Polish market. Considering the great interest of the issue of electromobility, the following paper entitled "Electromobility development and the effect on power demand of urban grids" focuses on the analysis of the legal situation that determines its functioning in Poland and the study of its potential impact on the power demand. Review of the paper includes an overview of the legal environment and the changes of it. As well as other important documents for the development of the electric car market in Poland, for example: “Electromobility Development Plan”, “National Policy Framework on Alternative Fuels Infrastructure” and “the Act of 11 January 2018 on Electromobility and Alternative Fuels”. Thereafter, the paper presents a technical review on the types of charging stations in the urban grid and examples of charging profiles for electric cars. The calculation part concerned modelling the potential energy consumption using the Monte Carlo method, including the charging of electric cars for a housing estate. On the basis of measurement data, daily load profiles of an exemplary housing estate were determined and the charging profile of electric vehicles by the residents of the housing estate was simulated in various variants. The calculations required the adoption and justification of necessary assumptions which were commented in the paper. The results of the simulation were presented in the form of diagrams of active power demand as a function of time. These diagrams illustrate the effect of charging vehicles on the daily power demand profile of the housing estate. The next point was to describe innovative solutions. Their implementation could prevent possible undesirable events related to the growing interest in vehicles powered using the power grid. Finally, there is a summary of the calculations, the review of the issue and thoughts about the results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Sulej (FPAE) Klaudia Sulej,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Rozwój elektromobilności a problem zapotrzebowania na moc w miejskich sieciach elektroenergetycznych
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
60
Internal identifier
MEL; PD-4964
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Kluczowe słowa: samochód elektryczny, infrastruktura ładowania, profile ładowania, elektromobilność, zapotrzebowanie na moc.
Keywords in English
Keywords: electric vehicle, charging infrastructure, load profile, emobility, power demand.
Abstract in Polish
Transport drogowy ma ogromny wpływ na zanieczyszczenie powietrza. W związku z licznymi wymogami dotyczącymi poprawy jego jakości, koncepcja elektromobilności jest silnie promowana przez władze, koncerny motoryzacyjne, portale internetowe. Efektem tego są nowo powstające małe przedsiębiorstwa, których założeniem jest wdrożenie pionierskich technologii na polskim rynku. Z racji ogromnego zainteresowania zagadnieniem elektromobilności, w poniższej pracy pt. „Rozwój elektromobilności a problem zapotrzebowania na moc w miejskich sieciach elektroenergetycznych” skupiono się na analizie sytuacji prawnej warunkującej jej funkcjonowanie w Polsce oraz na badaniu potencjalnego wpływu na zapotrzebowanie na moc. Pierwsza część pracy zawiera przegląd otoczenia prawnego wraz z historią zmian legislacyjnych, a także innych dokumentów kluczowych dla rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce, m.in.: „Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce”, „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” oraz „ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych”. Następnie dokonano przeglądu technicznego na temat rodzajów stacji ładowania w sieci miejskiej oraz przykładowych profili ładowania samochodów elektrycznych. Część obliczeniowa dotyczyła modelowania przy użyciu metody Monte Carlo potencjalnego zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem ładowania samochodów elektrycznych dla osiedla mieszkaniowego. Wyznaczono, na podstawie danych pomiarowych, dobowe profile obciążenia przykładowego osiedla mieszkaniowego oraz zasymulowano profil ładowania pojazdów elektrycznych przez mieszkańców tego osiedla w różnych wariantach. Wykonanie obliczeń wymagało przyjęcia i uzasadnienia niezbędnych założeń skomentowanych w pracy. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci wykresów zapotrzebowania na moc czynną w funkcji czasu, obrazując efekt nałożenia się procesu ładowania pojazdów na profil dobowy obecnego zapotrzebowania na moc mieszkańców osiedla. Kolejnym punktem było opisanie innowacyjnych rozwiązań, których implementacja mogłaby zapobiec ewentualnym niepożądanym zdarzeniom związanym z rozszerzającym się zainteresowaniem pojazdami zasilanymi z sieci elektroenergetycznej. Na koniec opracowano podsumowanie przeprowadzonych obliczeń, dokonanego przeglądu zagadnienia i własnych spostrzeżeń.
File
  • File: 1
    276311_Klaudia_Sulej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31329

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT632923bf012f4f1b98dea0d8d3cfd947/
URN
urn:pw-repo:WUT632923bf012f4f1b98dea0d8d3cfd947

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page