Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The unemployment among youth in 2010-2015

Olga Monika Gałecka

Abstract

The unemployment manifests in the lack of place of employment for clever and wakeful people. It can be measured by the unemployment rate in percentage. The unemployed is a person, who is out of work and can't find any employment. We can distinguish many kinds of unemployment, like fritcional, structural and periodic unemployment. That kind of casus has only negative effects and influence on people, who plunge into this situation. Additionally, there are high-risk-group, which mean the people are more exposed to the risk of unemployment. There are usually young, women and disabled. The young people have a lot of difficuties with finding a job in the Polish labour market. That is why they decide to go abroad and try to get a job there. To minimize the risk of unemployment among young, there are created various programs to counter unemployment dedicated to young. In the years 2013-2015 an unemplyment rate among young people stayed high. The level of phenomenon NEET is lower in Poland than in the European Union.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Olga Monika Gałecka (CESS) Olga Monika Gałecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezrobocie wśród młodzieży w Polsce w latach 2010-2015
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, osoba bezrobotna, osoba młoda, rynek pracy, młodzież
Keywords in English
unemployment , unemployed , young person, labor market, youth
Abstract in Polish
Bezrobocie przejawia się brakiem miejsc zatrudnienia dla osób które są zdolne i gotowe do podjęcia pracy. Mierzone jest za pomocą stopy bezrobocia wyrażonej w procentach. Bezrobotnym nazywamy osobę, która nie ma pracy oraz nie może znaleźć zatrudnienia. Wyróżniamy wiele rodzajów bezrobocia, podstawowymi są bezrobocie frykcyjne, strukturalne oraz cykliczne. Bezrobocie powoduje skutki o charakterze społeczno-ekonomicznym. Zjawisko to negatywnie wpływa na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Skutki bezrobocia odczuwane są nie tylko przez osobę bezrobotną ale także przez jej rodzinę i otoczenie. Wywołuje również straty w skali makroekonomicznej, a także źle wpływa na pozycję materialną osoby bezrobotnej. W ekonomii omawiane są odmienne teorie bezrobocia np. teoria neoklasyczna bezrobocia, teoria bezrobocia równowagi, teoria poszukiwań na rynku pracy czy teoria keynesowska. Na rynku pracy istnieją także grupy podwyższonego ryzyka, są to między innymi osoby młode, kobiety i niepełnosprawni. Szczególnie dotkliwym problemem jest bezrobocie wśród młodzieży. Ludzie młodzi bardzo często decydują się na wyjazd za granicę z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. W celu ograniczenia bezrobocia młodzieży tworzone są różnego rodzaju programy przeciwdziałania bezrobociu dedykowane osobom młodym takie jak „Pierwsze Praca”, „Młodzi na rynku pracy”, „Twoja kariera-Twój wybór” oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Z największymi problemami na polskim rynku pracy borykają się osoby młode od 15 do 24 roku życia. W latach 2010-2015 stopa bezrobocia wśród młodzieży kształtowała się na wysokim poziomie i była ona dwukrotnie wyższa od ogólnej stopy bezrobocia w naszym kraju. Najwyższą stopę bezrobocia w 2015 roku zanotowano w województwie małopolskim i wynosiła ona 43,1%, natomiast najłatwiej o zdobycie zatrudnienia jest młodym mieszkańcom dużych miast. Bezrobocie w większym stopniu dotyka młodych kobiet niż mężczyzn, analizując z kolei strukturę bezrobocia według wykształcenia można wskazać na dominujący udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Nieco odmiennym wskaźnikiem obrazującym zjawisko bezrobocia i brak aktywności społecznej jest wskaźnik NEET, który w Polsce jest niższy niż w Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Olga Gałecka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11280

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT62c0e153b2bf42cc9cb1176fef230c49/
URN
urn:pw-repo:WUT62c0e153b2bf42cc9cb1176fef230c49

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page