Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibilities of using alternative energy sources in the heating economy in MPEC Spółka z.o.o. in Chełm

Magdalena Sienkiewicz

Abstract

The theme of this thesis is analysis of the possibilities of using alternative energy sources in the heating economy lead by example of real object which is Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Chełm (MPEC). The first chapter is the introduction to this thesis. Main factors, which fouled on choice of this theme and the basic information about the polish energy sector like production of electricity instead of energy carrier and information about installed power have been described in it. The second part of this thesis focuses on the profile of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z.o.o. in Chełm (MPEC). This part includes characteristic of analyzed industrial object paying special attention to coverage this company, description technological processes, sources of heat, production, distribution and sale heat, structure of consumers and emission allowances market. Additionally, in it have been featured charts, which represent average monthly thermal power in 2010-2014 and their orderly chart. Third part talks about legislation which shapes polish energy policy. In fourth chapter were unveiled considerations about biomass and possibilities of using it as a main source of heat in MPEC. Based on consultation with MPEC’s management and datas, it has been considered following variants of heat plant modernization:  steam cycle searing by biomass with back pressure turbine,  variant based on biomass in ORC (Organic Rankine Cycle),  variant based on biogas plant cooperates with engines. Mentioned propositions of heat plant modernization use cogeneration, what is explicit with production electricity and heat in the same process. Fifth part is the consideration of the analyzed variants of modernization heat plant paying special attention to economical aspects by using basic financial feasibility indexes. The last, sixth chapter is the conclusion of considerations of possibilities of using alternative energy sources in the heating economy lead by example of real object which is Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Chełm (MPEC).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Sienkiewicz (FPAE) Magdalena Sienkiewicz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w gospodarce ciepłowniczej na przykładzie MPEC spółka Z o.o. w Chełmie
Supervisor
Janusz Lewandowski (FPAE/IHE) Janusz Lewandowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74
Internal identifier
MEL; PD-3472
Reviewers
Janusz Lewandowski (FPAE/IHE) Janusz Lewandowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
modernizacja ciepłowni, biomasa, elektrociepłownia, ORC, silniki tłokowe, turbina przeciwprężna
Keywords in English
modernization heat plant, biomass, electrical power and heat plant, engines, back pressure turbine
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w gospodarce ciepłowniczej na przykładzie rzeczywistego obiektu, jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie (MPEC). Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do pracy. Zostały opisane w nim czynniki, które wpłynęły na wybór tematyki pracy oraz podstawowe informacje o polskiej energetyce tzn. produkcji energii elektrycznej według nośników oraz mocy zainstalowanej. Druga cześć pracy została poświęcona charakterystyce Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie (MPEC). Zawiera opis analizowanego obiektu przemysłowego pod kątem zakresu działalności przedsiębiorstwa, charakterystyki procesów technologicznych, źródeł ciepła, produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży ciepła, struktury odbiorców oraz rynku uprawnień do emisji. Ponadto zostały zamieszczone w niej wykresy reprezentujące średnią miesięczną moc oddawaną do sieci z podziałem na lata oraz na przestrzeni lat 2010-2014, a także ich roczne wykresy uporządkowane. Trzecia część została poświęcona aktom prawnym kształtującym politykę energetyczną w Polsce. W czwartej części zostały przedstawione rozważania na temat biomasy, a także możliwości wykorzystania jej, jako surowca w MPEC-u. Po konsultacji z władzami MPEC, na podstawie uzyskanych danych, rozpatrzono następujące warianty modernizacji ciepłowni:  obieg parowy opalany biomasą z turbiną przeciwprężną,  wariant oparty na biomasie w technologii ORC (organiczny obieg Rankine’a, z angl. Organic Rankine Cycle),  wariant zakładający budowę biogazowni współpracującej z silnikami tłokowymi. Wszystkie wyżej wymieniowe propozycje modernizacji bazują na technologii kogeneracyjnej polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Piąta cześć jest rozważaniem analizowanych wariantów pod kątem ekonomicznym, przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników opłacalności inwestycji. Ostatni, szósty rozdział stanowi podsumowanie rozważań dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii w gospodarce ciepłowniczej na przykładzie MPEC Spółka z o.o. w Chełmie.
File
  • File: 1
    Magdalena_Sienkiewicz_252284.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9371

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61e312ca28304b63927bc281f77cb101/
URN
urn:pw-repo:WUT61e312ca28304b63927bc281f77cb101

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page