Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Debata publiczna w Polsce demokratycznej na temat prawnych regulacji kwestii aborcji

Aleksandra Maria Zań

Abstract

Summary The subject of my bachelor's thesis is dedicated to the topic of Public debate in democratic Poland on the legal regulation of abortion. The main objective of the work is to present the problem of abortion in Poland and factors closely related to it, which leades to public debate. The work begins with an explanation of the mutual relations of law and morality, how the law affects society and what role it plays in its life. Defining the character of political or philosophical views of man is influenced by the religion and culture in which he grows and develops. In the later stage of human life, these two values directly contribute to the creation of his position towards the problems of social life, one of them is the abortion. The most important part is the legal regulations on laws about abortion that determine its legality. The legal issues include the history of abortion law since 1989, regulations for the protection of life according to the Constitution of the Republic of Poland and a description of the current regulations on applicable rules on the admissibility of abortion, along with the criminal effects of abortion in Poland, which is regulated by the Penal Code. Because of the controversial nature of abortion, it is often the subject of public debates among its opponents and those who want liberalization of abortion laws, the result of it is the creation of many civic initiatives that have also been included in this work. The concept of public debate intertwines with such concepts as society, power and mass media. Important for this work are reports from surveys conducted by the Public Opinion Research Center on the characteristics and attitude towards terminating the pregnancy of Polish society and analyzing the Sejm debates in order to verify whether the attitude of the government and society towards abortion are the same. The positions of the mass media, which is represented by the two main newspapers in Poland - Gazeta Wyborcza and Gazeta Polska - have been examined through the analysis of articles dealing with the problem of abortion.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Aleksandra Maria Zań (WAiNS) Aleksandra Maria Zań Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Debata publiczna w Polsce demokratycznej na temat prawnych regulacji kwestii aborcji
Promotor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marek Jakubiak (WAiNS/ZNAiBA) Marek Jakubiak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa kluczowe: aborcja, debata publiczna, inicjatywa obywatelska, prawo, moralność, religia
Słowa kluczowe w języku angielskim
Key words: abortion, public debate, civic initiative, law, morality, religion
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie Tematem mojej pracy licencjackiej jest debata publiczna w Polsce demokratycznej na temat prawnych regulacji kwestii aborcji. Głównym celem pracy jest przedstawienie problemu aborcji w Polsce oraz czynników ściśle z nim powiązanych, pojawiających się w debacie publicznej. Praca rozpoczyna się wyjaśnieniem wzajemnych relacji prawa i moralności oraz pokazaniem w jaki sposób prawo wpływa na społeczeństwo i jaką odgrywa w jego życiu rolę. Na definiowanie charakteru poglądów politycznych, czy filozoficznych człowieka ogromny wpływ ma religia i kultura, w której dorasta i rozwija się. W późniejszym etapie życia człowieka, te dwie wartości, bezpośrednio przyczyniają się do kreowania jego stanowiska wobec problemów życia społecznego, jednym z nich jest właśnie aborcja. Najważniejszą częścią pracy są prawne regulacje przepisów aborcyjnych, które określają jej legalność. Uwzględnione kwestie prawne zawierają historię prawa aborcyjnego od 1989r., regulacje ochrony życia według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz opis obecnie obowiązujących przepisów dopuszczalności przerywania ciąży, wraz z karnymi skutkami dokonywania aborcji w Polsce, które reguluje Kodeks Karny. Przez kontrowersyjność aborcji, jest ona często tematem debat publicznych wśród jej przeciwników i osób pragnących liberalizacji przepisów aborcyjnych, skutkiem tego jest powstanie wielu inicjatyw obywatelskich, które również zostały opisane w pracy. Pojęcie debaty publicznej przeplata się z pojęciami takimi jak społeczeństwo, władza oraz środki masowego przekazu. Istotne są raporty z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) dotyczących cech i ustosunkowania się wobec przerywania ciąży polskiego społeczeństwa, oraz przeanalizowanie debat sejmowych w celu weryfikacji, czy postawy rządu i społeczeństwa wobec aborcji pokrywają się. Stanowiska środków masowego przekazu, jakimi są dwie główne gazety w Polsce – Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska - zostały zbadane za pomocą analiz artykułów dotyczących problemu aborcji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Aleksandra_Zań_std267316.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 19406

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61a2c37e42124671816e77aa5966fdcb/
URN
urn:pw-repo:WUT61a2c37e42124671816e77aa5966fdcb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony