Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Analysis and Evaluation of the Water Mains in Bodzanów Commune

Damian Malinowski

Abstract

The main aim of the thesis entitled is the analysis and evaluation of rural water supplies systems and describing technical and maintenance parameters in Bodzanów Commune. The first chapter contains the theoretical introduction referring to legal regulations in the field of water management, taking into consideration the system of water supplies and review of specialist literature. The basic element of each water supplies system is the water intake. The subsection tackles the issue of water intake characteristic features considering the division into surface and underground water intakes. The next subsection describes water treatment. The required quality of water derives from legal health requirements The processes connected with water treatment are also described in the thesis. They include aeration, sedimentation, flotation, filtering, ion exchange, disinfection, manganese removal and iron removal. The next chapter is about water containers (waterworks containers), considering their destination and construction. The main task of the waterworks containers is collecting water in order to level its supplies during different demand times, giving needed pressure in the waterworks net and collecting water for fire safety purposes. Water distribution is a very important aspect of waterworks net. Due to the pipes location depending on the structure space in the buildings and land formation, there are several waterworks types: open branches, rays, peripheral structures and rings. In the last chapter the author describes the supply system in the rural area of Bodzanów Commune.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Malinowski (FCEMP) Damian Malinowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena funkcjonowania systemu wodociągowego w gminie Bodzanów
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, SUW, woda pitna, gmina, dystrybucja, jakość wody, woda wodociągowa, woda podziemna, ujęcie
Keywords in English
water pipe network, WPP, drinking water, commune, distribution water, water quality, water tap, underground water, intake
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest analiza i ocena funkcjonowania wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę oraz określenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych na przykładzie wodociągu w gminie Bodzanów. Pierwsza część pracy zawiera wstęp teoretyczny dotyczący regulacji prawnych z zakresu gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem systemu zaopatrzenia w wodę oraz przegląd literatury z ww. Podstawowym elementem każdego systemu zaopatrzenia w wodę jest ujęcie wody. W podrozdziale dokonano charakterystyki ujmowania wód z uwzględnieniem podziału na ujęcia wód powierzchniowych oraz ujęcia wód podziemnych. Kolejny podrozdział poświęcono tematyce związanej z uzdatnianiem wody. Wymagana jakość wody wodociągowej wynika z regulacji prawnych określonych przez resort zdrowia. Omówione zostały procesy uzdatniania wody, m.in.: napowietrzanie, sedymentacja, flotacja, filtracja, wymiana jonowa, dezynfekcja, odmanganianie, odżelazianie. Następny rozdział dotyczy zbiorników magazynujących wodę (zbiorniki wodociągowe) z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz konstrukcji. Zadaniem zbiorników wodociągowych jest gromadzenie wody w celu wyrównania jej dostawy w czasie zmiennych rozbiorów w ciągu doby, zapewnienie wymaganego ciśnienia w sieci wodociągowej oraz gromadzenie wody na cele przeciwpożarowe. Ważnym aspektem sieci wodociągowej jest dystrybucja wody. Ze względu na wzajemne usytuowanie tras przewodów, w zależności od przestrzeni struktury zabudowy osiedla i ukształtowania terenu, rozróżnia się sieć wodociągową o układzie rozgałęzionym otwartym, promienistym oraz sieć wodociągowa o układzie obwodowym zamkniętym, pierścieniowym. W kolejnym rozdziale omówiono system zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich na przykładzie Gminy Bodzanów.
File
  • File: 1
    1017418.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11458

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61085f0856df49729cbcde8a908cfd35/
URN
urn:pw-repo:WUT61085f0856df49729cbcde8a908cfd35

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page