Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the operation of bearings of the railway viaduct of the Warsaw Regional Line over Obozowa Street in Warsaw

Karolina Maria Toporek

Abstract

This thesis aims at analysing the performance of bearings by determining their actual angular rotation values in the construction of the railway viaduct of the Warsaw Regional Line over Obozowa Street. The analysis is based on MES calculations of the created object model, taking into account the actual loads. The first part presents a short description of the most frequently used bridge bearings - their types and functions - and selected special bearings. The second part contains a technical specification of the selected object, i.e. information about the location, geometry, structural materials and the bearing scheme. It also contains in tabular form collected information on technical parameters of selected rail vehicles moving around the object and - derived from the construction design - results of calculations with the use of standard loads. In the third part, the construction model for FEM calculations created in Robot Autodesk and the method of loading the model with real loads are presented. The FEM analysis took into account four train load models: SKM, passenger inter-urban, multi-storey and freight. The calculations were carried out for two bearing variants: non-susceptible and assumed susceptibility. The obtained results were used to develop tables and graphs of rotation angles and vertical forces for extreme values at selected characteristic points of the structure. The last part was devoted to the conclusions and remarks that come to mind on the basis of the achieved results. The potential need for the installation of sensors monitoring the work of the object has been highlighted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Maria Toporek (FCE) Karolina Maria Toporek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza pracy łożysk wiaduktu kolejowego Linii Obwodowej Warszawy nad ulicą Obozową w Warszawie
Supervisor
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
62+załączniki
Internal identifier
DIL-5079
Reviewers
Henryk Zobel (FCE/IRB) Henryk Zobel,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
łożysko, kąty obrotu, wiadukt kolejowy, model, łożyska specjalne
Keywords in English
bearing, rotation angles, railway viaduct, model, special bearings
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa ma na celu analizę pracy łożysk poprzez określenie ich rzeczywistych wartości obrotów kątowych w konstrukcji wiaduktu kolejowego Linii Obwodowej Warszawy nad ulicą Obozową. Analiza oparta jest na obliczeniach MES stworzonego modelu obiektu z uwzględnieniem obciążeń rzeczywistych. W pierwszej części pracy przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych łożysk mostowych - ich rodzajów i funkcji - oraz wybranych łożysk specjalnych. Druga cześć zawiera opis techniczny wybranego obiektu, tj. informacje o lokalizacji, geometrii, materiałach konstrukcyjnych, a także schematu łożyskowania. Zamieszczono tam również w formie tabelarycznej zebrane informacje o parametrach technicznych wybranych pojazdów szynowych poruszających się po obiekcie oraz - zaczerpnięte z projektu budowlanego - wyniki obliczeń z zastosowaniem obciążeń normowych. W części trzeciej przedstawiono stworzony w programie Robot Autodesk model konstrukcji do obliczeń MES oraz sposób obciążenia modelu obciążeniami rzeczywistymi. Przeprowadzona analiza obliczeniowa MES uwzględniała cztery modele obciążeniowe pociągów: SKM, pasażerski międzymiastowy, piętrowy oraz towarowy. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch wariantów łożysk: niepodatnych oraz z założoną podatnością. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania tabel oraz wykresów kątów obrotu i sił pionowych dla ekstremalnych wartości w wybranych charakterystycznych punktach konstrukcji. Ostatnia część została poświęcona wnioskom i uwagom, które nasuwają się na podstawie osiągniętych rezultatów. Zaznaczono potencjalną potrzebę montażu czujników monitorujących pracę omawianego obiektu.
File
  • File: 1
    praca_inż_-Toporek_Karolina-_266663.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31072

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT60dfdc3e12f143de84340a61edebf5dd/
URN
urn:pw-repo:WUT60dfdc3e12f143de84340a61edebf5dd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page