Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project for the development of online presence and online sales channel implementation for production comapny in clothing industry

Maciej Arnold Janyst

Abstract

The engineering project titled "Project for the development of Internet presence and Internet sales channel of a production company from the clothing industry" was created in response to the need to increase sales of the family company WeeStar (name changed) which is producer of children's clothes for special occasions such as Baptism and First Communion. The company has problems with clothes stored in the warehouse that have not been sold and income at the break-even point. The solution to this problem is the development of online presence and online sales. To bring the issue closer, the whole history of distance trade since ancient times and the influence of the Internet on the facilitation of this form of sale in modern times has been described. Tools for online sales were compared, starting with announcement websites, and on special sales platforms and dedicated stores. OLX was taken into account as an example of a site with announcements and Allegro as an auction platform connecting buyers and sellers of the "online market", as well as Wordpress as an example of a tool that allows to open own online store. The final choice was to create own store using Wordpress, along with an extension that allows to run an online store - WooCommerce. Then, the forms of internet marketing and method recommendations for WeeStar were described. The methods discribed include the use of social media (Facebook) and search engines (Google). Whispering ads based on the opinions of private people and normal ads which use the display of sponsored entries were taken into account. The site can be found high in Google's organic results thanks to positioning or being in the results of advertising thanks to the use of Google Ads. In the following chapters the complete Wordpress implementation process is presented, describing each step in detail. The first stage of implementation is the purchase of hosting and server configuration including the division of disk space, access accounts to server resources, e-mail account, database and security. The next step is to place Wordpress files on the server and set the options, and then install all extensions to run an online store. The last activity described in the store configuration is personalization, which means adjusting the appearance to the individual needs of users. The next step was to describe each operation of store administrators. These operations include adding, editing and deleting products and orders. Specific operations include generating reports for analysis. To generate reports, test data sets have been introduced that may have been visualized. After generating reports, each of them was presented. The final stage of work is an economic analysis taking into account the time, financial and summary expenses. Time expenditure was estimated using the PERT method, and financial costs by comparing investment, fixed and variable costs. The analysis summary shows the threshold of return on the example of product sales. The final summary of the project contains a brief indication of the opportunities and threats for the project and the author's instructions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Arnold Janyst (FoM) Maciej Arnold Janyst,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt rozwoju obecności w Internecie i wdrożenia internetowego kanału sprzedaży dla firmy produkcyjnej z branży odzieżowej
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Sklep internetowy, Wordpress, WooCommerce, Sprzedaż online, E-Commerce, Marketing internetowy
Keywords in English
Online Store, Wordpress, WooCommerce, Online Sales, E-Commerce, Internet Marketing
Abstract in Polish
Praca inżynierska pod tytułem „Projekt rozwoju obecności w Internecie i rozwoju internetowego kanału sprzedaży firmy produkcyjnej z branży odzieżowej” powstała w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia sprzedaży rodzinnej firmy WeeStar (nazwa zmieniona) produkującej ubrania dziecięce na specjalne okazje takie jak Chrzest i Pierwsza Komunia. Firma ma problemy z zalegającymi w magazynie ubraniami, które nie zostały sprzedane i obrotami na progu rentowności. Rozwiązaniem tego problemu jest rozwój obecności w Internecie i prowadzenie sprzedaży online. Dla przybliżenia tego zagadnienia została opisana cała historia handlu na odległość od czasów starożytnych i wpływu Internetu na ułatwienie tej formy sprzedaży w czasach współczesnych. Porównano narzędzia umożliwiające sprzedaż internetową, zaczynając od serwisów ogłoszeniowych, a na specjalnych platformach sprzedażowych i dedykowanych sklepach kończąc. Uwzględniono OLX jako przykład serwisu z ogłoszeniami oraz Allegro jako platforma aukcyjna łącząca kupujących i sprzedających „internetowy bazar”, a także Wordpress jako przykład narzędzia pozwalającego otworzyć własny sklep internetowy. Ostateczny wybór padł na stworzenie własnego sklepu za pomocą Wordpressa wraz z rozszerzeniem umożliwiającym prowadzenie sklepu online – WooCommerce. Następnie omówiono formy marketingu internetowego i rekomendacje metod dla firmy WeeStar. Wśród omówionych metod znalazło się wykorzystanie mediów społecznościowych (Facebook) oraz wyszukiwarki (Google). Uwzględniono reklamy szeptane, wykorzystujące opinie prywatnych ludzi oraz jawne, wykorzystujące wyświetlanie sponsorowanych wpisów. Strona może znaleźć się wysoko w wynikach organicznych Google dzięki pozycjonowaniu lub być w wynikach reklamowych dzięki wykorzystaniu Google Ads. W dalszych rozdziałach przedstawiono kompletny proces wdrażania systemu Wordpress, szczegółowo opisując każdy krok. Pierwszy etap wdrażania to zakup hostingu i konfiguracja serwera obejmująca podział przestrzeni dyskowej, konta dostępu do zasobów serwera, konta e-mail, bazy danych oraz zabezpieczenia. Kolejny etap to umieszczenie plików Wordpressa na serwerze i ustawienie opcji, a następnie instalacja wszystkich rozszerzeń umożliwiających prowadzenie sklepu internetowego. Ostatnia opisana czynność w konfiguracji sklepu to personalizacja, czyli dostosowanie wyglądu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kolejnym etapem było opisanie każdej operacji administratorów sklepu. Operacje te obejmują dodawanie, edytowanie i usuwanie produktów oraz zamówień. Do szczególnych operacji należy generowanie raportów do prowadzenia analiz. Aby wygenerować raporty wprowadzono testowe zestawy danych, które mogły zostać zwizualizowane. Po wygenerowaniu raportów przedstawiono każdy z nich. Końcowy etap pracy to analiza ekonomiczna uwzględniająca nakłady czasowe, finansowe i podsumowanie. Nakłady czasowe zostały oszacowane przy wykorzystaniu metody PERT, a finansowe przez zestawienie kosztów inwestycyjnych, stałych oraz zmiennych. W podsumowaniu analizy wskazano próg zwrotu na przykładzie sprzedaży produktów. Końcowe podsumowanie projektu zawiera krótkie wskazanie szans i zagrożeń dla projektu oraz wskazówki autora.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Janyst_Maciej_269393.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26843

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6072401265964956b3f5e01cd18b0361/
URN
urn:pw-repo:WUT6072401265964956b3f5e01cd18b0361

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page