Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project implementation vehicle tracking system in case study

Marta Michalska

Abstract

The aim of this thesis was to evaluate the effectiveness of the implementation of vehicle tracking system for transport companies. It made it on the basis of the costs incurred by the company during the Kolporter task of lading. We also calculated the cost of overcoming one kilometer which is an important indicator of the transport system. The issue of vehicle control and reduce costs associated with the implementation of the transport task is now one of the main factors that build the competitiveness of transport companies. Analyzed transport performed by Kolporter, which is now the industry leader in press distribution throughout Polish. Due to the wide range of its services to implement a monitoring system CAN significantly improved the organization and realization of transport. The calculations were performed for two variants. In the first analysis were fixed costs, variable, and additional running of transport without the use of vehicle tracking system. The second variant includes but analogous calculations, however, takes into account the changes that have taken place in the company with the introduction of a monitoring system such as CAN. Reduction in the number of employees. In this paper we present information including details on the origin, structure and principles of operation of the GPS system as an integral part of any vehicle tracking system. Much more detail describes the features used by Kolporter monitoring system CAN. His presentation was enriched with data on the utilization of the elementary functions of the system and supported by screenshots from the exercise of these same functions. Using the presented work wzorologię costs of transport, it has been shown that the implementation of the company's vehicle tracking system has reduced the annual cost of 201,507.00 to 178,818.50 zł zł which means 11,26% savings. The cost per kilometer decreased from 6.30 to 5.94 zł zł. After the implementation of vehicle tracking system fuel costs decreased by 5.94%. The implementation of vehicle tracking system has improved both the image and the company's financial results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Michalska (FT) Marta Michalska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt wdrożenia systemu śledzenia pojazdów na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
wdrożenie, system śledzenia pojazdów, transport drogowy, GPS
Keywords in English
implementation, vehicle tracking system, road transport, GPS
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była ocena efektywności wdrożenia systemu śledzenia pojazdów do firm transportowych. Dokonano jej na podstawie analizy kosztów ponoszonych przez firmę Kolporter w czasie realizacji zadania przewozowego. Obliczono również koszt pokonania jednego kilometra będący ważnym wskaźnikiem oceny systemu transportowego. Zagadnienie kontroli pojazdów oraz redukcji kosztów związanych z wykonaniem zadania przewozowego jest obecnie jednym z głównych czynników budujących konkurencyjność firm transportowych. Analizie poddano transport wykonywany przez firmę Kolporter, będącą obecnie liderem w branży dystrybucji prasy na terenie całej Polski. Ze względu na szeroki zakres świadczonych przez nią usług wdrożenie systemu monitoringu CAN znacznie usprawniło organizacje oraz realizacje przewozów. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów. W pierwszym analizie poddano koszty stałe, zmienne oraz dodatkowe prowadzenia firmy transportowej bez wykorzystania systemu śledzenia pojazdów. Drugi wariant natomiast zawiera analogiczne obliczenia jednak uwzględnia zmiany jakie zaszły w firmie wraz z wprowadzeniem systemu monitoringu CAN np. redukcję liczby pracowników. W pracy przedstawione zostały informacje między innymi na temat genezy, budowy oraz zasady działania systemu GPS stanowiącego nieodłączny element każdego systemu śledzenia pojazdów. Znacznie szczegółowiej opisano funkcje stosowanego przez firmę Kolporter systemu monitoringu CAN. Jego prezentacja wzbogacona została o dane na temat zasad korzystania z elementarnych funkcji systemu oraz poparta zrzutami ekranu z wykonywania tych właśnie funkcji. Wykorzystując przedstawioną w pracy wzorologię kosztów firmy transportowej, wykazano, że wdrożenie do firmy systemu śledzenia pojazdów zmniejszyło jej roczne koszty z 201.507,00 zł do 178.818,50 zł co oznacza 11,26 % oszczędności. Koszt przejechania jednego kilometra zmniejszył się z 6,30 zł do 5,94 zł. Po wdrożeniu systemu śledzenia pojazdów koszty zużycia paliwa zmniejszyły się o 5,94%. Wdrożenie systemu śledzenia pojazdów poprawiło zarówno wizerunek jak i wyniki finansowe firmy.
File
  • File: 1
    1025000.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9828

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ffc341dd7d942f3bf94e3ad0149ba5d/
URN
urn:pw-repo:WUT5ffc341dd7d942f3bf94e3ad0149ba5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page