Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Desalination and its impact on the distillation of crude oil on the example of CDU III in the PKN ORLEN S.A

Michał Maciej Jabłoński

Abstract

Mineral salts reduction in the crude oil is the key assessment criterion the work efficiency desalination unit. Mineral salts remaining in the crude - mainly chlorides of calcium, magnesium, sodium and potassium - they cause corrosion of Crude Distillation Unit (CDU). The rate of corrosion processes increases with the concentration of salts remaining in the crude oil led to the distillation unit. Thus the efficiency and stability of the desalination unit has a significant impact on the CDU economics operation. The purpose of study was to determine the impact of the desalination process to work CDU III in PKN Orlen SA. The object of the study was crude oil, mainly the Ural type, brine, wash water and condensates from the pre- column separator and atmospheric column separator. The scope of work included theoretical and experimental parts. During the implementing purpose of the study was characterized crude oil used in the PKN Orlen SA refinery, discusses the process of desalination and distillation unit on CDU III an existing plant in the Refinery. Compared the chloride content in the raw crude oil and desalted oil, water content in the raw crude oil during one month were done. Compared the pH measurements results of condensates from the pre column separator and an atmospheric column separator, the same compare made for the brine and water used for the desalter. The analysis of the results was based on data obtained from the PKN Orlen SA. Test results, presented as graphs, were summarized and completed by some conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Maciej Jabłoński (FCEMP) Michał Maciej Jabłoński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Odsalanie oraz jego wpływ na proces destylacji ropy naftowej na przykładzie instalacji DRW III w PKN ORLEN S.A
Supervisor
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ropa naftowa, odsalanie, destylacja rurowo-wieżowa, DRW
Keywords in English
crude oil, desalination, Crude Distillation Unit, CDU
Abstract in Polish
Redukcja zawartości soli mineralnych w ropie naftowej jest zasadniczym kryterium oceny efektywności pracy węzła odsalania. Pozostające w ropie sole mineralne – głównie chlorki wapnia, magnezu, sodu i potasu – są przyczyną korozji instalacji DRW. Szybkość procesów korozyjnych rośnie wraz ze stężeniem soli pozostających w ropie naftowej, kierowanej do destylacji. Tak więc efektywność i stabilność pracy węzła odsalania ma istotny wpływ na ekonomikę pracy instalacji DRW. Celem pracy było określenie wpływu procesu odsalania na pracę instalacji DRW III w PKN Orlen S.A. Przedmiotem badań była surowa ropa naftowa, głównie typu Ural, solanka, woda myjąca oraz kondensaty z oddzielaczy kolumn wstępnej i atmosferycznej. Zakres pracy obejmował część teoretyczną i doświadczalną. Realizując cel pracy scharakteryzowano ropę naftową wykorzystywaną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A., omówiono proces odsalania i destylację rurowo-wieżową na przykładzie instalacji DRW III, porównano zawartość chlorków w ropie naftowej surowej i odsolonej oraz zawartość wody w ropie naftowej surowej w okresię jednego miesiąca. Porównano wyniki pomiarów pH kondensatów z oddzielaczy kolumny wstępnej i kolumny atmosferycznej oraz solanki i wody używanej do elektrodehydratorów. Analizy wyników dokonano w opraciu o dane otrzymane z PKN Orlen S.A. Wyniki oznaczeń przedstawiono w formie wykresów, podsumowano i zakończono wnioskami.
File
  • File: 1
    jablonski_michal.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8225

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5fd51efe95e84737870e23d4102d80e1/
URN
urn:pw-repo:WUT5fd51efe95e84737870e23d4102d80e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page