Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project access control system at the passenger terminal of the airport

Olga Omelańczuk

Abstract

The paper presents issues related to the Access Control Systems. It shows the general characteristics of the systems, taking into account their definition, classification, features, advantages and disadvantages, and devices that make up the system. A used type of device identification depends on the security level. In addition, it discusses the essence of the Access Control Systems at airports, models of the security and the access control in the different areas of the airport. Moreover, the paper covers the contracting party’s expectations with regard to the implementation of the contract on airport security control, the means of coercion used in security control, on airport service communication in the event of a dangerous situation as well as the model for evaluation of the condition of the airport security system. Furthermore, it analyses threats and disturbances at the passenger terminal. This allowed for the design of the Access Control System for a sample airport passenger terminal, including a division into particular security zones and appropriate distribution of identifying devices in each floor of the building. Then, it analyses the social and technical analysis of the proposed solution, demonstrating the various devices in the project. A later stage presents the quantity and price of each device, including the system. The last part of the paper refers to the possibility of the integration of the Access Control System with other systems. The work is focused on creating the concept of the Access Control System based on the analysis of threats at the passenger terminal at the airport and the characteristic of the system. The designed security system is aimed to restrict access to specific sectors unauthorized people and in the places covered by the access control for convenient movement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Omelańczuk (FT) Olga Omelańczuk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu kontroli dostępu w terminalu pasażerskim portu lotniczego
Supervisor
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
•System Kontroli Dostępu; •urządzenia identyfikujące; •terminal pasażerski; •port lotniczy; •czytniki kart zbliżeniowych; •czytniki biometryczne; •Strefy bezpieczeństwa.
Keywords in English
•Access Control System; •identifying devices; •passenger terminal; •airport; •proximity card readers; •biometric readers; •security zones.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z Systemami Kontroli Dostępu. Zaprezentowano ogólną charakterystykę systemów, uwzględniając ich definicję, podział, funkcje, zalety i wady oraz urządzenia składające się na dany system. Używany rodzaj urządzeń identyfikujących zależy od poziomu bezpieczeństwa. Ponadto omówiono istotę Systemów Kontroli Dostępu w portach lotniczych, modele kontroli bezpieczeństwa oraz kontrolę dostępu w poszczególnych strefach lotniska. Oprócz tego dokonano analizy zagrożeń oraz zakłóceń porządku w terminalu pasażerskim. Ponadto, omówiono oczekiwania osoby zamawiającej dotyczące realizacji umowy o kontrolowaniu bezpieczeństwa na lotnisku, wyposażenie dotyczące środków przymusu bezpośredniego służb odpowiedzialnych za kontrolę bezpieczeństwa, komunikację służb lotniskowych w przypadku zajścia sytuacji niebezpiecznej, a także wzorzec służący do oceny stanu systemu zabezpieczającego port lotniczy. Umożliwiło to stworzenie koncepcji Systemu Kontroli Dostępu dla przykładowego terminala pasażerskiego portu lotniczego, wraz z podziałem na poszczególne strefy bezpieczeństwa oraz z odpowiednim rozmieszczeniem urządzeń identyfikujących w każdej kondygnacji budynku. Przedstawiono schemat blokowy systemu. Następnie dokonano analizy społecznej, a także analizy technicznej zaproponowanego rozwiązania, wykazując poszczególne urządzenia zawarte w projekcie. W dalszym etapie przedstawiono liczbę i cenę poszczególnych urządzeń, wchodzących w skład systemu. W ostatniej części pracy napisano o możliwości integracji Systemu Kontroli Dostępu z innymi systemami. Praca ma na celu stworzenie koncepcji Systemu Kontroli Dostępu na podstawie analizy zagrożeń występujących w terminalu pasażerskim portu lotniczego, a także dokonanej charakterystyki systemów. Zaprojektowany system bezpieczeństwa ma za zadanie ograniczyć dostęp do poszczególnych sektorów osobom nieuprawnionym, zaś w miejscach objętych kontrolą dostępu umożliwić wygodne poruszanie się osób do tego upoważnionych.
File
  • File: 1
    Olga Omelańczuk, praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9860

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5fd4a404010542b5a5fd30a3839fc8f2/
URN
urn:pw-repo:WUT5fd4a404010542b5a5fd30a3839fc8f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page