Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Center of hippotherapy as a center of nature education and integration of disabled people in Warsaw

Ewelina Weronika Zientała

Abstract

The aim of the project is to creating the architectural concept of the hippotherapy center in Powsin. The center does not only provide safe conditions of therapy with a horse, but place also would be a base for integration of disabled and able-bodied society of Warsaw. Despite the activities of organizations supporting people with disabilities, disabled people encounter the distance, embarrassment or over-caring of the rest of the community. That is why it is so important to give the opportunity to get to know each other in a dedicated place, in the presence of people who know how to respond to unconventional behaviors. Additionally, the center responds to the growing need of society to return to nature. The contact of a human with a horse provides a cross-species relationship between an animal and a human occurring on many levels, and becomes a pretext for resting in the open air and emotional and physical development. The neighborhood of the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences, the Park of Culture in Powsin, the Kabacki Forest and the location of tourist trails, will support the integrative function of the center, but also it would be the basis for continuing nature education in the area of the hippotherapeutic center. Nature education in this place would be conducted not only in the form of classes and lectures, but also supported by designed technological, material and infrastructure solutions. The hippotherapy center includes education and administration building containing administrative rooms, rooms for classes which support therapy with a horse, canteen, training apartments and hotel rooms. Important part of a center would be also livestock buildings as well as a stable, horse-barn and a covered horse-breakingground. The buildings were adapted to the needs of people with disabilities. The main idea of spatial development of the investment area and the functional program of the complex is sustaining the therapeutic processes, which started during hippotherapy classes. The second intention of project is raising environmental and ecological awareness of society. The complex of buildings was designed in the form of a homestead consisting of buildings covered with gable roofs, supplemented with glass cubature. The double courtyard, with a lot of plants plant used in agriculture and fruit farming, with perform as educational and therapeutic functions. The buildings were designed in wooden light-frame technology supplemented with earth building techniques due to the context of the project's natural surrounding that expand ecological awareness. An important aspect in the selection of wood and earth as the main building materials is the low embedded energy of the selected unprocessed material and relatively many options for recovering the material in case of demolition. Second significant technological aspect of the project is the usage of pro-ecological installations. The complex of buildings is equipped with such elements as a biological sewage treatment system combined with a storage reservoir supporting it, hybrid ventilation, a pellet boiler and a system of recycling grey water.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Weronika Zientała (FA) Ewelina Weronika Zientała,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek hipoterapii jako centrum edukacji przyrodniczej i integracji osób niepełnosprawnych w Warszawie
Supervisor
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1844/L
Reviewers
Magdalena Bieńkuńska (FA/DAUD) Magdalena Bieńkuńska,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
hipoterapia, integracja, niepełnosprawność, uniwersalność, architektura drewniana, ubita ziemia, koń, stajnia. mieszkania treningowe
Keywords in English
hippotherapy, integration, disability, universality, wooden architecture, earth architecture, horses, stable
Abstract in Polish
Celem projektu jest stworzenie koncepcji architektonicznej ośrodka hipoterapii w Powsinie. Ośrodek ma nie tylko gwarantować bezpieczne warunki terapii z koniem, ale także być bazą do integracji sprawnej i niepełnosprawnej populacji Warszawy. Pomimo działań organizacji wspomagających osoby niepełnosprawne, które zajmują się także rozwijaniem świadomości społeczeństwa na temat osób dotkniętych dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi ludzie niepełnosprawni napotykają dystans, zakłopotanie lub nadmierną opiekuńczość reszty społeczności, która nie jest pewna jak w danej sytuacji się zachować. Dlatego tak ważnym jest by dać możliwość wzajemnego poznania się obu stronom w miejscu do tego dedykowanym, w obecności osób, które wiedzą, jak reagować na niekonwencjonalne zachowania. Dodatkowo ośrodek odpowiada na rosnącą potrzebę powrotu do natury społeczeństwa mieszkającego w ośrodkach miejskich. Kontakt człowieka z koniem zapewnia międzygatunkowa relacja zwierzęcia z człowiekiem zachodzącą na wielu płaszczyznach, ale także staje się pretekstem do odpoczynku na świeżym powietrzu i rozwoju psychofizycznego. Sąsiedztwo ogrodu Botanicznego PAN, Parku Kultury, lasu kabackiego oraz lokalizacja szlaków turystycznych, wspomoże integracyjną funkcję ośrodka, ale też jest podstawą do kontynuacji edukacji przyrodniczej także na terenie ośrodka hipoterapeutycznego. Edukacja przyrodnicza ma nie tylko być prowadzona w formie zajęć i wykładów, lecz być wspomagana zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi, materiałowymi i infrastrukturalnymi. Ośrodek składa się z budynku edukacyjno-administracyjnego zawierającego pomieszczenia administracyjne, sale zajęć wspomagające terapię z koniem, stołówkę, mieszkania treningowe i pokoje hotelowe; a także stajni, stodoły i krytej ujeżdżalni. Budynki dostawane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym zamysłem zagospodarowania przestrzennego działki jak i programu funkcjonalnego zespołu jest podtrzymywanie procesów terapeutycznych rozpoczętych podczas zajęć hipoterapii i poszerzanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa. Zespół budynków został zaprojektowany w formie zagrody składającej się z budynków przykrytych dwuspadowymi dachami, uzupełnionymi przeszklonymi kubaturami z podwójnym dziedzińcem zagospodarowanym roślinnością używaną w rolnictwie i sadownictwie, pełniącym funkcje edukacyjne i terapeutyczne. Budynki zaprojektowano w technologii szkieletowej drewnianej uzupełnionej technologia ubitej ziemi z racji na kontekst otoczenia projektu i jego funkcję jako miejsca poszerzania świadomości ekologicznej. Istotnym aspektem przy wyborze drewna i ziemi jako głównych materiałów budowlanych jest niska energia wbudowaną wybranego nieprzetworzonego materiału i stosunkowo wiele możliwości odzyskania materiału w razie konieczności rozbiórki. Innymi rozwiązaniami wpisującymi się w nurt proekologiczny zawartymi w projekcie jest zastosowanych instalacji zwiększających efektywność eksploatacji budynku. Budynek wykorzystuje takie elementy jak: biologiczną oczyszczalnie ścieków połączoną z wspomagającym jej działanie zbiornikiem retencyjnym, wentylację hybrydową, kocioł na pelet oraz instalację odzysku wody szarej.
File
  • File: 1
    275750_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33160

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5fcbf696839a4bdaa77c5a2270a87172/
URN
urn:pw-repo:WUT5fcbf696839a4bdaa77c5a2270a87172

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page