Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of selected marketing strategies of companies from the fitness industry

Kamila Biskup

Abstract

The thesis below is about creating a model of effective attachment building and implementation process in a company from the fitness industry. The main goal is to create a solution which improves its competitive advantage. The first chapter describes the essence of a competitive strategy for a company from the fitness industry, the process of its formulation and types. The second chapter is devoted to trust and loyalty management and marketing engagement techniques as activities that can effectively influence the competitiveness of the company. The third chapter presents the methodology of researching the sense of attachment, the main goal of the thesis and the hypothesis for research problems. Among many methods and techniques, the diagnostic survey method, the questionnaire technique and the tool which is the questionnaire were selected. The last, fourth chapter analyzes and evaluates selected marketing strategies based on a case study. The quantitative research was conducted in two fitness clubs, on a group of (sequentially) 128 and 101 respondents. The criterion for the selection of a sample was the use of its services. Information on the factors chosen by the respondents and the values of loyalty indicators such as CLR, NPS and CES were collected. It served to solve two research problems and confirm one hypothesis that companies from the fitness industry can build their competitive advantage by managing customer loyalty and confirming the second incomplete saying that social media rating, price and location are the main factors that condition the choice of particular fitness club. In fact, they were: location, customer service, fitness club offer and price. The conclusions are taken that currently customers do not rely on opinions shared on social media anymore, but they value contact with the brand using this communication channel. A solution was proposed in the form of a loyalty model based on trust management and the stages of its implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Biskup (FoM) Kamila Biskup,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena wybranych strategii marketingowych firm z branży fitness
Supervisor
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
konkurencyjność, zarządzanie zaufaniem, zarządzanie lojalnością, strategia marketingowa, branża fitness
Keywords in English
competitiveness, trust management, loyalty management, marketing strategy, fitness industry
Abstract in Polish
Poniższa praca dyplomowa dotyczy stworzenia modelu skutecznego budowania przywiązania oraz procesu wdrożenia go w firmie z branży fitness. Głównym celem jest zaprojektowanie rozwiązania poprawiającego jej przewagę konkurencyjną. W pierwszym rozdziale opisano istotę strategii konkurencyjnej dla firmy z branży fitness, proces jej formułowania oraz rodzaje. Drugi rozdział poświęcono zarządzaniu zaufaniem, zarządzaniu lojalnością oraz technikom marketingu zaangażowania jako działaniom, które mogą skutecznie wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W trzecim rozdziale przedstawiono metodykę badania poczucia przywiązania oraz cel pracy i hipotezy do problemów badawczych. Spośród wielu metod i technik wybrano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietowania przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest kwestionariusz ankiety. W ostatnim, czwartym rozdziale dokonano analizy i oceny wybranych strategii marketingowych na podstawie studium przypadku. Przeprowadzono badanie ilościowe w dwóch klubach fitness, na grupie kolejno: 128 i 101 respondentów. Kryterium doboru próby stanowiło korzystanie z jego usług. Zebrano informacje dotyczące czynników wyboru danego klubu przez ankietowanych oraz wartości wskaźników pomiaru lojalności takich jak: CLR, NPS i CES. Posłużyło to rozwiązaniu dwóch problemów badawczych i potwierdzeniu jednej hipotezy stanowiącej, że firmy z branży fitness mogą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu lojalnością klientów oraz potwierdzenia drugiej w niepełnym zakresie mówiącej, iż największy wpływ na wybór konkretnego klubu fitness mają: ocena w mediach społecznościowych, cena oraz lokalizacja. W rzeczywistości były to: lokalizacja, obsługa klienta, oferta klubu oraz cena. We wnioskach ujęto, że obecnie klienci nie polegają już tak na opiniach w mediach społecznościowych, ale cenią sobie kontakt z marką przy użyciu tego kanału komunikacji. Zaproponowano rozwiązanie w postaci modelu lojalności opartego na zarządzaniu zaufaniem klientów oraz etapy jego wdrożenia.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Biskup_Kamila_285999.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29432

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f28c900d56a422992fde797990ba2be/
URN
urn:pw-repo:WUT5f28c900d56a422992fde797990ba2be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page