Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Record and accounting for rewards in company

Marcin Gerwatowski

Abstract

The aim of the present work is to present the problem of the labor costs with the special regard to wages and to analyze the costs incurred by the employer in respect of employment under a contract of employment and civil-law contracts. The comparison of these costs leads to an opinion on which contract is the most profitable in financial terms. Three contracts are considered in the following analysis, and namely: the contract of employment, contract mandate and also task-specific contract . The work consists of three chapters, where first two have the theoretical character, and third empirical. Two first chapters concentrate on the presentation as the largest number of details regarding the notion of wages, their records and accounts. The first chapter explains such question, as nature and functions of wages, compulsory and complementary components of wagesas well as the remuneration system and remuneration for non-working time . The second chapter presents the principles of accounting and payroll records in enterprises, as well as the compulsory deductions of wages increasing the cost of employment. Particular attention was paid to the principles of settlement of wages, depending on the agreement concluded with the employee. The examples for each of the contracts were provided. This section also includes principles of records and documentation of wages, as well as the characteristics of HR and payroll programs used by businesses e.g. “Symfonia” and “Papirus SQL” Chapter three is empirical and presents the company employing five workers and using Gratyfikant GT software for billing and payroll records. This chapter presents the methods of calculating the remuneration of workers employed under a contract of employment, contract mandate and also task-specific contract. The analysis shows the salaries of employees for two months. This allows to see the changes in wages due to absenteeism and after receiving the discretionary bonus. It helps to see the contributions paid by the employer for various labor relations. The chapter presents also the total costs incurred by the employer in respect of employment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Gerwatowski (CESS) Marcin Gerwatowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Supervisor
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
wynagrodzenie, koszt pracodawcy, program kadrowo- płacowy, Gratyfikant GT, ewidencja wynagrodzeń, rozliczanie wynagrodzeń
Keywords in English
reward, the employer cost, the payroll program, the record of rewards, accounting for rewards, Gratyfikant GT
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przedstawienie problemu kosztów pracy ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń oraz dokonanie analizy kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Porównanie tych kosztów pozwoliło na dokonanie oceny, w drodze której umowy zatrudnienie pracowników jest najkorzystniejsze pod względem finansowym. W przeprowadzonej analizie uwzględniono trzy umowy, a mianowicie: umowę o pracę, umowę- zlecenie a także umowę o dzieło. Praca składa się z trzech rozdziałów, w której dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, a trzeci empiryczny. Pierwsze dwa skupiają się na przedstawieniu jak największej liczby detali odnośnie pojęcia wynagrodzenia, jego ewidencji i rozliczenia. W rozdziale pierwszym zostały poruszone i objaśnione takie zagadnienia, jak istota i funkcje wynagrodzeń, obligatoryjne i uzupełniające składniki wynagrodzenia za pracę, a także system wynagradzania pracowników i wynagrodzenia za czas niewykonywanej pracy. W rozdziale drugim przedstawiono zasady rozliczania i ewidencji wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, a także obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń podnoszące koszt zatrudnienia pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na zasady rozliczania wynagrodzeń w zależności od umowy zawartej z pracownikiem oraz podano przykłady dla każdej z umów. W tej części są też zawarte zasady ewidencji i dokumentacji wynagrodzeń, a także charakterystyka programów kadrowo- płacowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, jak Symfonia, czy Papirus SQL. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny i przedstawia przedsiębiorstwo zatrudniające pięciu pracowników i korzystające z programu Gratyfikant GT do rozliczania i ewidencji wynagrodzeń. W rozdziale przedstawiono sposób naliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przeprowadzona analiza ukazuje wynagrodzenia pracowników na przestrzeni dwóch miesięcy. Dzięki temu gdzie można dostrzec zmiany w wynagrodzeniach ze względu na absencję jak i po otrzymaniu uznaniowej premii. Można też dostrzec jak przedstawiają się składki płacone przez pracodawcę z tytułu różnych stosunków pracy. Ukazane, przedstawione i ocenione są zatem łączne koszty ponoszone przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracowników.
File
  • File: 1
    26054_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11341

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f23aa68e43940aeaf90931f484d4d01/
URN
urn:pw-repo:WUT5f23aa68e43940aeaf90931f484d4d01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page