Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a domestic sewage treatment plant for a selected household

Kinga Zielińska

Abstract

Discharge and treatment of sewage from non-urbanized areas in Poland is still an unresolvedproblem. 85% of its residents use the water supply network, while only 40.8% use the sewerage network. This disproportionposes a significant threat to the quality of soils and waters. The construction of a sewerage network is economically unjustified when there is less than 120 inhabitants per km of its length. An alternative is the use of individual sewage disposal and treatment systems such as a septic tank or domestic sewage treatment plant. The domestic sewage treatment plant is a set of devices used for treatment and dischargeof sewage from a single household. It consists of a part of mechanical and biological treatment, as well as a sewage discharge system. Choosing the proper solution fortreatment depends on technical, legal, economic, social and ecological conditions. The aim of the thesis is to analyze the possibilities of using different technologies of domestic sewage treatment plants together with the technical design and economic analysis. The first two chapters present an overview of domestic sewage treatment technology along with the legal and environmental conditions of their location. In the third chapter, all possible solutions for the selected household were designed. The next chapter was devoted to an economic analysis, in which the capital expenditures and operating costs of all considered sewage treatment plants and sewage disposal systems were compiled. The fifth chapter presents a summary of the results obtained and conclusions resulting from the implementation of the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Zielińska (FEE) Kinga Zielińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla wybranego gospodarstwa domowego
Supervisor
Beata Karolinczak (FEE/DWSWT) Beata Karolinczak,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Beata Karolinczak (FEE/DWSWT) Beata Karolinczak,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ścieki, przydomowa oczyszczalnia ścieków, osadnik gnilny, zasady projektowania, analiza efektywności kosztowej
Keywords in English
sewage, domestic sewage treatment plant, septic tank, design principles, cost-effectiveness analysis
Abstract in Polish
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenów niezurbanizowanych to w Polsce problem jeszcze nierozwiązany. Z sieci wodociągowej korzysta tam 85% mieszkańców, podczas gdy z sieci kanalizacyjnej zaledwie 40,8%. Ta dysproporcja stwarza istotne zagrożenie dla jakości gleb i wód. Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, gdy na km jej długości przypada mniej niż 120 mieszkańców. Alternatywą jest zastosowanie indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków takich jak zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków z pojedynczego gospodarstwa domowego. Składa się z części mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania, a także systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych. Wybór odpowiedniego rozwiązania oczyszczania zależy od uwarunkowań technicznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Celem pracy dyplomowej jest analiza możliwości zastosowania różnych technologii przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z projektem technicznym i analizą ekonomiczną. W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawiony został przegląd technologii przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z uwarunkowaniami prawnymi i środowiskowymi ich lokalizacji. W rozdziale trzecim zaprojektowano wszystkie możliwe rozwiązania dla wybranego gospodarstwa domowego. Kolejny rozdział został poświęcony analizie ekonomicznej, w której zestawiono nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji wszystkich rozpatrywanych oczyszczalni oraz systemów odprowadzania ścieków. W rozdziale piątym przedstawiono podsumowanie uzyskanych wyników oraz wnioski wynikające z realizacji pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_-_Projekt_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_dla_wybranego_gospodarstwa_domowego_-_Kinga_Zielińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32754

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5f1bc28d264a416aa6b0ba6455e410e7/
URN
urn:pw-repo:WUT5f1bc28d264a416aa6b0ba6455e410e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page