Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Auxiliary units of the commune on the example of the Praga-Południe district of the Capital City Warsaw

Jan Jerzy Ragus

Abstract

The subject of my work is related to the place where I currently live, namely Praga-Południe, I chose this district because it is very close to me, where I grew up and spent the best moments of my childhood. As a native inhabitant of Praga Południe, I could not only be guided by theoretical knowledge from the scope of this place derived from existing materials, but also by my many years of observation and personal experience. At the beginning I decided to present a historical outline of the process of creating and developing my district, over the years in all aspects, both administrative and legal, beginning with the interwar period and ending with modern times. The next chapter was devoted to the presentation of districts as the administrative units of the Capital City of Warsaw on the legal side and the scope of activity at all levels, which are regulated by resolutions of the City Council and internal statutes of each district. As in every administrative unit, an important element is the economic sphere, and therefore the fund economy. I presented the distribution of the most important investment, educational and other expenditures that result from individual sections of the budget classification. In the last chapter, I described the course of the implementation of tasks in the broadly understood social infrastructure of the commune. I took a closer look at the period of the last four years (2014-2018), during this period we observe the most dynamic development of Praga Południe. New communication and investment solutions contributed to the improvement of the general public opinion about the Praga Południe district. The most important of them were described by me, I also took into account the investment planned for the coming years, which are already in the preparation or implementation phase. Summing up in my work, I was able to show that Praga Południe, which previously was associated mainly with a dangerous and reluctantly visited place, where a hermetic society lives, with the passage of time, is becoming a more desirable place to settle permanently. It encourages not only innovative solutions and investments, but also general visual aesthetics. The development of Praga Południe is going in a very good direction, taking into account the current plans for the coming years, we can induce reflection that this district will become an increasingly prestigious and friendly place
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jan Jerzy Ragus (FASS) Jan Jerzy Ragus,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Jednostki pomocnicze gminy na przykładzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Maciejczak (FASS/DPEA) Marek Maciejczak,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
jednostka pomocnicza, dzielnica, gmina, statut, Warszawa, Praga Południe
Keywords in English
auxiliary unit, district, commune, statute, Warsaw, Praga Południe
Abstract in Polish
Temat mojej pracy jest związany z miejscem, w którym obecnie zamieszkuje, mianowicie Pragą Południe, wybrałem właśnie tę dzielnice, ponieważ jest mi ona bardzo bliska, to tam się wychowałem i spędziłem najwspanialsze chwile swojego dzieciństwa. Jako rodowity mieszkaniec Pragi Południe mogłem kierować się nie tylko wiedzą teoretyczną z zakresy tego miejsca czerpaną z materiałów zastanych, ale także swoją wieloletnią obserwacją, oraz osobistymi doświadczeniami. Na początek postanowiłem przybliżyć zarys historyczny procesu samego powstawania i kształtowania się mojej dzielnicy, na przestrzeni lat we wszystkich aspektach, zarówno administracyjnym jak i prawnym zaczynając od okresu dwudziestolecia międzywojennego, a kończąc na czasach współczesnych. Następny rozdział poświęcony został przedstawieniu dzielnic jako ogniw administracyjnych m.st. Warszawy ze strony prawnej oraz zakresu działania na wszystkich poziomach, które regulowane są przez uchwały Rady Miasta oraz wewnętrze statuty każdej z dzielnic. Jak w każdej jednostce administracyjnej istotnym elementem jest sfera ekonomiczna, a więc gospodarka funduszami. Przedstawiłem rozkład najważniejszych i najistotniejszych wydatków inwestycyjnych, oświatowych oraz pozostałych, które wynikają z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W ostatnim rozdziale opisałem przebieg realizacji zadań z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej gminy. Przyjrzałem się bliżej okresowi ostatnich czterech lat (2014-2018), w tym właśnie okresie obserwujemy najbardziej dynamiczny rozwój Pragi Południe. Nowe rozwiązania komunikacyjne i inwestycyjne przyczyniły się do poprawy ogólnej opinii społecznej o dzielnicy Praga Południe. Najistotniejsze z nich zostały przeze mnie opisane, wziąłem także pod uwagę inwestycję zaplanowane na najbliższe lata, które są już w fazie przygotowań bądź realizacji. Reasumując w mojej pracy udało mi się ukazać, że Praga Południe, która wcześniej kojarzyła się głównie z miejscem niebezpiecznym i niechętnie odwiedzanym, w którym żyje hermetyczna grupa społeczeństwa z upływem czasu staję się coraz bardziej pożądanym miejscem do osiedlenia się na stałe. Zachęca nie tylko innowacyjnymi rozwiązaniami i inwestycjami, ale także ogólną estetyką wizualną. Rozwój Pragi Południe idzie w bardzo dobrym kierunku, biorąc pod uwagę obecne plany na przyszłe lata można skłonić się do refleksji, iż dzielnica ta będzie stawała się coraz bardziej prestiżowym i przyjaznym miejscem.
File
  • File: 1
    Jan_Ragus_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5efa4d7b73a842d48c14caab3cb8ca78/
URN
urn:pw-repo:WUT5efa4d7b73a842d48c14caab3cb8ca78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page