Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

RAMS requirements and procedures in the process of modernization of railway traffic control devices

Małgorzata Zofia Zych

Abstract

The aim of the thesis is to present and systematize the rules relating to RAMS for the modernization of the railway line. These principles were not defined in any standard or directive, but there are certainly regulations on procedures RAMS. The scope of work includes the analysis of existing procedures RAMS for use in the process of modernization of railway traffic control devices. Safety and reliability of rail traffic control systems has always been the most important goal of the planned railway lines. In the era of technological advances, the old mechanical devices replaced with new solutions. During the modernization of the railway line, there is a lot of processes that may threaten the safety of running an efficient railway traffic. RAMS is one of the factors that largely influence Availability, Reliability, Maintainability and Safety of the Polish railways. The first chapter is devoted to the presentation of the current situation of technical state of Polish infrastructure. Information contained therein move general issues that occur in the course of planning the modernization of the railway line. The second chapter presents the definition of RAMS. Categorizes the factors influencing the Availability, Reliability, Maintainability and Safety. Details the technical concepts of accessibility and security. It also tackles the most important classification of safety requirements. The third chapter describes the process of risk management. Stages occurs during the execution of the risk management system definition and identification of risks, the risk analysis and methods associated with it, after the evaluation and acceptance. The fourth chapter devoted to the safety requirements for signaling systems. It describes the safety integrity, lifecycle and SIL classification method. This chapter also presents all the necessary documents relating to the proof of safety. The last point of the chapter is the issue of recognition and approval of safety. The next chapter presents the problems encountered in the course of modernization of railway traffic control devices. It shows the design documentation and technology of train operations. Outlines the problems that arise during the reconstruction devices SRK as well as those that occur after the reconstruction. The last chapter contains the application procedures RAMS at different phases of the life cycle of the modernized design. It describes in a general way as modernization can significantly change the structure of the system SRK for safety. The present work uses a glossary and list of abbreviations, which are based on the European standard EN 50126:2002, EN 50129:2007 and on the basis of the document European Railway Agency ERA / GUI / 01-2008 / SAF. Annex located at work is an integral part of the chapter presents RAMS parameters in the area of reliability, availability, maintainability and safety for determining the cost of living modernization investments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Zofia Zych (FT) Małgorzata Zofia Zych,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wymagania i procedury RAMS w procesie modernizacji urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym
Supervisor
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
RAMS, modernizacja, SRK, niezawodność, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka, cykl życia systemu, wymagania bezpieczeństwa.
Keywords in English
RAMS, modernization, CCS, reliability, safety, risk management, risk analysis, system lifecycle, safety requirements.
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest przedstawienie i usystematyzowanie zasad dotyczących RAMS w przypadku modernizowanej linii kolejowej. Zasady te nie zostały określone w żadnej normie, czy dyrektywie, jednak istnieją pewnie regulacje związane z procedurami RAMS. Zakres pracy obejmuje analizę istniejących procedur RAMS pod kątem zastosowania w procesie modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Bezpieczeństwo i niezawodność systemów sterowania ruchem kolejowym było od zawsze najważniejszym celem projektowanych linii kolejowych. W dobie postępów technologicznych, stare urządzenia mechaniczne czy przekaźnikowe zastąpiono nowymi rozwiązaniami. Podczas modernizacji linii kolejowej zachodzi dużo procesów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu prowadzenie sprawnego ruchu kolejowego. RAMS jest jednym z tych czynników, które w dużej mierze wpływają na Dostępność, Niezawodność, Podatność utrzymaniową i Bezpieczeństwo na polskiej kolei. Rozdział pierwszy poświęcony jest w całości przedstawieniu obecnej sytuacji stanu technicznego polskiej infrastruktury. Zawarte w nim informacje poruszają ogólną problematykę jaka występuje w trakcie planowania modernizacji linii kolejowej. Rozdział drugi przedstawia definicję RAMS. Kategoryzuje czynniki jakie wpływają na Dostępność, Niezawodność, Podatność utrzymaniową i Bezpieczeństwo. Szczegółowo prezentuje techniczne koncepcje dostępności oraz bezpieczeństwa. Porusza również najważniejszą klasyfikację wymagań bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim opisano proces zarządzania ryzykiem. Etapy występujecie w trakcie realizacji zarządzania ryzykiem od definicji systemu i identyfikację zagrożeń, przez analizę ryzyka i metody z nią związane, po ocenę i akceptacje. Rozdział czwarty poświęcono wymaganiom bezpieczeństwa dla systemów srk. Opisano w nim nienaruszalność bezpieczeństwa, cykl życia oraz metody klasyfikacji SIL. W rozdziale tym przedstawiono również wszystkie potrzebne dokumenty związane z dowodem bezpieczeństwa. Ostatnim punktem rozdziału jest zagadnienie uznania i aprobaty bezpieczeństwa. Kolejny rozdział prezentuje problemy napotykane w trakcie modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Przedstawia dokumentację projektową jak i technologię prowadzenia ruchu pociągów. Nakreśla problemy jakie pojawiają się podczas przebudowy urządzeń SRK jak i te które występują po przebudowie. Ostatni rozdział zawiera zastosowanie procedur RAMS w poszczególnych fazach cyklu życia modernizowanego projektu. Opisuje w ogólny sposób jak modernizacja może istotnie zmienić strukturę systemu SRK pod kątem bezpieczeństwa. Prezentowana praca wykorzystuje słownik pojęć i wykaz skrótów, które zostały opracowane na podstawie europejskiej normy PN-EN 50126:2002, PN-EN 50129:2007 oraz na postawianie dokumentu European Railway Agency ERA/GUI/01-2008/SAF. Załącznik znajdujący się w pracy jest integralną częścią rozdziałów, prezentuje parametry RAMS w obszarze niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa pozwalające określić koszt życia modernizowanej inwestycji.
File
  • File: 1
    Małgorzata_Zych_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14075

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5e057040a1e34034af16295b86d58b02/
URN
urn:pw-repo:WUT5e057040a1e34034af16295b86d58b02

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page