Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the residential area development including soil conditions in Konstancin-Jeziorna commune

Iwona Kurek

Abstract

This study examines the residential area development including soil conditions in Konstancin-Jeziorna commune situated in Warsaw agglomeration. The commune Konstancin-Jeziorna is being under an urbanization process that jeopardizes i.a. its function as a resort town. The aim of this study is to research the rightness of the residential area development in Kostancin-Jeziorna commune in terms of: selected natural environment elements, the necessity to provide an agricultural containment for the residents and their habitats; and it presents both current and potential spatial conflicts. This research project looks at the conditions and outcomes of the rural areas' function change both generally in Poland and in the contemporary Konstancin-Jeziorna commune area. Furthermore, this project contains a functional-spatial structure analysis, a legal and formal study, an investigation of selected natural-life conservation forms, a study of deluge and flood-endangered areas, and an agricultural production area valorization for the area of Konstancin-Jeziorna, and - for the Kawęczynek area exclusively – a study of terrain shape. The research conducted enables a delimitation of the suggested not suitable for residence areas and a residential area development constraint, as well as suggests possible urbanization process diversions in the Konstancin-Jeziorna commune.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iwona Kurek (FGC) Iwona Kurek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza rozwoju zabudowy mieszkaniowej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem warunków glebowych dla gminy Konstancin-Jeziorna
Supervisor
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adrianna Kupidura (FGC/CSMES) Adrianna Kupidura,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Konstancin-Jeziorna, obszary wiejskie, zabudowa mieszkaniowa, warunki glebowe
Keywords in English
Konstancin,-Jeziorna, rural area, residential area, soil conditions
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dokonano analizy rozwoju zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem warunków glebowych w gminie Konstancin-Jeziorna, położonej w granicach aglomeracji warszawskiej. Gmina Konstancin-Jeziorna ulega silnej presji urbanizacyjnej zagrażającej m.in. pełnionej przez nią funkcji uzdrowiskowej. Celem pracy było zbadanie zasadności rozwoju zabudowy mieszkaniowej w gminie Konstancin-Jeziorna z uwagi na wybrane elementy środowiska przyrodniczego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i ich siedliskom, jak również ukazanie istniejących oraz potencjalnych konfliktów przestrzennych. Prezentowana praca zawiera analizę uwarunkowań i skutków zmiany funkcji obszarów wiejskich w Polsce, jak również obszaru dzisiejszej gminy Konstancin-Jeziorna. Obejmuje ona także analizę struktury funkcjonalno-przestrzennej, studium formalno-prawne, studium wybranych form ochrony przyrody, obszarów występowania podtopień i terenów zagrożonych powodzią oraz waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla obszaru gminy, zaś dla obrębu Kawęczynek zawiera ponadto analizę rzeźby terenu. Wykonane studia i analizy pozwoliły na delimitację obszarów proponowanego wyłączenia oraz ograniczenia rozwoju zabudowy, a także wskazanie możliwych kierunków urbanizacji na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4537

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5de82d71a8d648e4a1fe06b458945053/
URN
urn:pw-repo:WUT5de82d71a8d648e4a1fe06b458945053

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page