Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Legal aspects of the lease agreement

Patryk Uzarski

Abstract

The aim of this paper is to discuss the lease agreement: parties, types and history in legal terms. The considerations will focus mainly on the legal characteristic of the agreement. The first chapter describes the history of the contract, taking into account its origins and the countries that have had the greatest impact on its development. The process of development leasing was presented on the example of Great Britain and the United States of America. The last subchapter lists the most important advantages and disadvantages of leasing transactions. The second part is devoted to the types of leasing and their characteristics. Despite the great forms’ variety of transactions, attention was paid to those most frequently chosen by contractors, i.e. direct, indirect, operational, renewable, returnable leasing. Chapter three sets out the legal basis on which any such contract must be based. The Civil code defines the form that a lease agreement should take and what its necessary elements are. The rights and obligations of both the lessor and the lessee are also presented. The last part compares leasing to other forms of financing such as long- term rental, lease and rent. The fourth chapter presents statistical data conforming the growing interest in the leasing transaction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patryk Uzarski (FASS) Patryk Uzarski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Konstrukcja prawna umowy leasingu
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Leasing, leasingobiorca, leasingodawca, wynajem długoterminowy, użytkownik, dzierżawa
Keywords in English
Leasing, lessee, lessor, long- term rental, user, lease, rent
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest omówienie umowy leasingu: jej stron, rodzajów i historii pod względem prawnym. Rozważania będą skupiały się głównie wokół charakterystyki prawnej umowy. Pierwszy rozdział opisuje historie umowy, uwzględniając jej początki i kraje, które miały największy wpływ na jej rozwój. Proces kształtowania leasingu przedstawiony został na przykładzie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ostatni podrozdział wylicza najważniejsze zalety oraz wady transakcji leasingowych. Druga część poświęcona jest rodzajom leasingu oraz ich charakterystykom. Mimo dużej różnorodności form transakcji, zwrócono uwagę na te najczęściej wybierane przez przedsiębiorców, czyli leasing bezpośredni, pośredni, operacyjny oraz odnawialny i zwrotny. Rozdział trzeci przedstawia podstawę prawną na której musi być oparta każda umowa tego typu. Kodeks cywilny określa formę jaką powinna mieć umowa leasingu oraz jakie są jej niezbędne elementy. Przedstawione zostały również prawa i obowiązki zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Część ostatnia porównuje leasing do innych form finansowania jakimi są wynajem długoterminowy, dzierżawa i najem. W rozdziale czwartym przedstawiono dane statystyczne potwierdzające zwiększające się zainteresowanie transakcją leasingową.
File
  • File: 1
    Praca_lic.-_Patryk_Uzarski_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28391

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d61a711aa85428483299306c7f0d116/
URN
urn:pw-repo:WUT5d61a711aa85428483299306c7f0d116

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page