Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

REVENUE AND EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT – COMPARE RURAL AND URBAN - RURAL

Paulina Kucharska

Abstract

The subject of my thesis is to determine the convergence and differences in the structure of the municipal budget to rural and urban-rural located in the same county. My work consists of two parts: theoretical and empirical. At the beginning of the theoretical part it is presented the concept and functioning of the municipalities as local governments by defining its powers and functions. Then described the authorities in power and implementing their own tasks and assigned to local government units as well as bodies were presented the supervision of these entities. In the descriptive part presents the structure of revenue and expenditure of the municipality. The empirical part was, by contrast to present and interpret the results of analysis of partial and synthetic comparative analysis of income, expenditure and profit budgets of municipalities and Ożarów Mazowiecki Leszno in 2010-2013. My work primarily aims to answer the question: what the disparities and similarities in the structure of income and expenditure in a rural and urban-rural located in close proximity in the same county?
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Kucharska (FASS) Paulina Kucharska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego - porównanie gminy wiejskiej i wiejsko - miejskiej
Supervisor
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, dochody,dochody publiczno-prawne, dochody prywatno-prawne, wydatki, budżet.
Keywords in English
community, income, income public law, income under private, expenses,
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy licencjackiej jest określenie zbieżności oraz różnic w strukturze budżetu gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej zlokalizowanych w tym samym powiecie. Moja praca składa się z dwóch części teoretycznej i empirycznej. Na początku części teoretycznej przedstawione zostało pojęcie i sposób funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego poprzez określenie jej kompetencji i zadań. Następnie opisane zostały organy sprawujące władzę i realizujące zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego jak również przedstawione zostały organy pełniące nadzór nad tymi jednostkami. W części opisowej przedstawiono również strukturę dochodów i wydatków gminy. Część empiryczna miała natomiast na celu przedstawienie i zinterpretowanie wyniku analiz cząstkowych i syntetycznej analizy porównawczej dochodów, wydatków i wyniku budżetu gmin Leszno i Ożarów Mazowiecki w latach 2010-2013. Moja praca przede wszystkim ma na celu odpowiedzenie na pytanie: co oznaczają dysproporcje i podobieństwa w strukturze dochodów i wydatków budżetowych w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie na terenie tego samego powiatu?
File
  • File: 1
    Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego - porównanie gminy wiejskiej i gminy miejsko-wiejskiej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8699

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5d07cc1882d44d66a5b85c07253cb728/
URN
urn:pw-repo:WUT5d07cc1882d44d66a5b85c07253cb728

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page