Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Role of local government in disseminating broadband internet access in rural areas of municipalities

Milena Kopińska

Abstract

The topic of thesis is: „Role of local government in disseminating broadband internet access in rural areas of municipalities”. The first chapter concerns the nature of broadband Internet access. Information on the status and development of the Internet access services in Poland, reflect the level of quantitative and qualitative public access to ICT services. The vision and objectives of the European Union in the field of broadband networks for Europe, have been included in the Digital Agenda for Europe. The second chapter is a description of the activities of local government from the technical point of view for the dissemination of broadband networks in the municipality. There are described various stages of building the network. They are, in order: plan and concept the network, construction and operation of the network. The third chapter contains information relating to the social aspect of dissemination of broadband Internet access, which can reduce social exclusion. Part four is good practice examples of municipalities that have pledged themselves introduce broadband services to rural areas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Milena Kopińska (FASS) Milena Kopińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola administracji samorządowej w upowszechnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach gmin wiejskich
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Internet, sieć szerokopasmowa, jednostka samorządu terytorialnego, gmina wiejska
Keywords in English
Internet, The broadband network, Local Government Unit, rural municipality
Abstract in Polish
Temat pracy to: „Rola administracji samorządowej w upowszechnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach gmin wiejskich”. Rozdział pierwszy dotyczy istoty szerokopasmowego dostępu do Internetu. Informacje o stanie i rozwoju usługi dostępu do Internetu w Polsce, obrazują poziom ilościowy i jakościowy dostępu mieszkańców do usług teleinformatycznych. Wizja oraz cele Unii Europejskiej w dziedzinie sieci szerokopasmowych dla Europy, zostały zawarte w programie Europejskiej Agendy Cyfrowej. Rozdział drugi to opis działań samorządu terytorialnego pod względem technicznym w celu upowszechnienia sieci szerokopasmowych w gminie. Zostały opisane kolejne etapy budowy takiej sieci. Są to w kolejności: plan i koncepcja sieci, budowa oraz eksploatacja sieci. W rozdziale trzecim, znajdują się informacje odnoszące się do społecznego aspektu upowszechniania szerokopasmowego dostępu do Internetu, który może zmniejszyć zjawisko wykluczenia społecznego. Rozdział czwarty, to przykłady dobrych praktyk gmin, które podjęły się wprowadzenia na obszary wiejskie usług szerokopasmowych. Mogą być one dobrym źródłem wiedzy dla jednostek planujących podobne działania w swoich gminach.
File
  • File: 1
    Milena Kopińska Praca licencjacka- czerwiec 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13282

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ca61212fab04a488dc4e37a4095cda3/
URN
urn:pw-repo:WUT5ca61212fab04a488dc4e37a4095cda3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page