Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of local government units in the protection of public safety and order

Katarzyna Jaszczołt

Abstract

The subject of this diploma thesis is the role of local government units in the protection of public safety and order. The work consists of three chapters. The first chapter presents the basic concepts of public safety and order, forms of security and concepts such as internal security, national security and human security. The Act on Government Administration Departments of 4 September 1997, which provides for the protection of public safety and the Draft Act on Civil Protection and Civil Defense as almost created in the field of security, was discussed. Chapter 2 covers the tasks of local self-government in the field of civil safety and public order. It presents the definition of local government and its features. The tasks of the commune, poviat and voivodships were discussed successively and their cooperation with municipal guards, the Police, the State Fire Service and the administrative police was presented. The third chapter presents the essence of the Act on Crisis Management of 26 April 2007, based on which local government units operate, in the event of a crisis situation. The concept of a crisis situation is discussed and the crisis management plan is presented and what elements are put on it. The acts on natural disaster, exceptional state and martial law were analyzed successively, and on their basis, the tasks of local self-government units in the event of their occurrence were indicated. This chapter also discusses the possible threat and their short characteristics.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Jaszczołt (FASS) Katarzyna Jaszczołt,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, powiat, województwo, samorząd terytorialny, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzenie kryzysowe, zagrożenia, stany nadzwyczajne, siatka bezpieczeństwa
Keywords in English
commune, poviat, voivodship, territorial self-government, security and public order, crisis management, threats, emergency states, safety net
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, formy bezpieczeństwa i pojęcia takie jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo ludzi. Omówiono Ustawę o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r., która stanowi o ochronie bezpieczeństwa publicznego oraz Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, jako prawie tworzonym z zakresu bezpieczeństwa. Rozdział 2 obejmuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego. Przedstawiono w nim definicję samorządu terytorialnego oraz jego cechy. Omówione zostały kolejno zadania gminy, powiatu i województwa i przedstawiono ich współpracę ze strażami gminnymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz policją administracyjną. W trzecim rozdziale przedstawiono istotę ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., na podstawie której działają jednostki samorządu terytorialnego, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Omówiono pojęcie sytuacji kryzysowej i przedstawiono czym jest plan zarządzania kryzysowego oraz jakie elementy się na jego składają. Przeanalizowano kolejno ustawy o klęsce żywiołowej, stanie wyjątkowym oraz stanie wojennym i na ich podstawie wskazano na zadania jednostek samorządu terytorialnego w razie ich wystąpienia. W rozdziale tym zostały także omówione możliwie do wystąpienia zagrożenia i ich krótka charakterystyka.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Jaszczołt_-_Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34561

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c7f2faacad24694a029734a7384801d/
URN
urn:pw-repo:WUT5c7f2faacad24694a029734a7384801d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page