Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Convex Optimization: Selected Problems

Michał Przyłuski

Abstract

Selected problems of convex optimization are considered. In particular semidejinite programming (SDP) and second-order cone programming are discussed and their use for various specUi optimiza tion problems is presented. Applications in various Jields has been described as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Przyłuski (FEIT/ICS) Michał Przyłuski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia
Supervisor
Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
optymalizacja, programowanie wypukłe, programowanie półokreślone
Keywords in English
optimization, convex optimization, semidefinite programming
Abstract in Polish
Rozpatrywane sq wybrane zagadnienia optymalizacji wypukłej. Omówiono szczegółowo dwa szcze gólnie ważne przypadki zadań wypukłych, sprowadzalnych do ,,stożkowego” zadania programowa nia liniowego. Sq to tzw zadania programowania stożkowego drugiego stopnia (zwane SOCP) oraz zadania programowania półokreślonego (zwane SDP). Wiele interesuj qcych zagadnień programo wania wypukłego można przedstawić w postaci takich zadań. Należq do nich omówione w pra cy problemy minimalizacji normy, kwadratowo ograniczone programowanie kwadratowe, krzepkie zadania programowania liniowego, krzepkie zadania najmniejszych kwadratów i zadania z ograni czeniami hiperbolicznymi. Przedstawiono niektóre z zastosowań metod optymalizacji wypukłej do rozwiqzywania problemów đotyczqcych projektowania optymalnych jlltrów cyfrowych, doboru siły chwytajqcej robota, projektowania układu anten dookólnych oraz do analizy pewnych zagadnień teorii por qela.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c68b409902e4abea2953c43675be4cf/
URN
urn:pw-repo:WUT5c68b409902e4abea2953c43675be4cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page