Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of spacial development of the area in Tłuszcz

Michał Cichocki

Abstract

The aim of the thesis “The concept of spacial development of the area in Tłuszcz.” is to elaborate a concept of special development of the area in the central part of Tłuszcz. The area is characterized by the most urban character in terms of the functional and spatial structure. The most advantageous attribute of the town is its location in due to attractive railway connection with Warsaw. The project presents the history of Tłuszcz and demographic determinants as well as socio-economic condition. Afterwards, the contemporary special structure was analyzed in terms of functionality, communication and environment with reference to whole town and area of the thesis. Subsequently evaluation and valorization of the area was conduct. The technical condition and effectiveness of land usage. Thereafter, also special planning acts were analyzed. The results of whole analytical part were presented on numerous graphic appendixes. Afterwards, concept of special development was undertaken in order to set out vision of investments. As a result proposed solutions were to improve functionality and land usage effectiveness. Project establishing the solution of the parking problem near the railway station, creation of a new public spaces and a new multi-family housing in order to result in more complex and multifunctional space. The result of this part of project are graphic appendixes and detailed descriptions of proposed solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Cichocki (FGC) Michał Cichocki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów w Tłuszczu
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Tłuszcz, przestrzeń publiczna, zabudowa wielorodzinna, dworzec kolejowy, rewitalizacja
Keywords in English
Tłuszcz, public space, multi-family residencial, railway station, urban revitalization
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej pod tytułem „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów w Tłuszczu” jest opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centralnej części Tłuszcza. Obszar cechuje najbardziej miejski charakter pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej. Największą zaletą miasta jest atrakcyjna lokalizacja z uwagi na bliskość linii kolejowej łączącej miasto z Warszawą. W pracy zaprezentowano historię Tłuszcza, także jego położenie i uwarunkowania demograficzne oraz sytuację społeczno-ekonomiczną. Następnie przeanalizowano obecną strukturę zagospodarowania przestrzennego pod kątem funkcjonalnym, komunikacyjnym oraz przyrodniczym w skali całego miasta oraz terenu opracowania. Kolejnym krokiem była inwentaryzacja oraz waloryzacja wyznaczonego obszaru. Ocenie poddano stan techniczny oraz efektywność wykorzystania dostępnego terenu. Analizie poddano również obowiązujące dokumenty planistyczne. Wyniki analitycznej części pracy zaprezentowane zostały na licznych załącznikach graficznych. Po wykonaniu wyżej wymienionych prac podjęto się stworzenia koncepcji zagospodarowania obszaru w celu zaprezentowania wizji potencjalnych inwestycji na opisywanym terenie. W wyniku czego powstały propozycje rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonalności oraz bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych terenów. Projekt zakłada rozwiązanie problemu parkowania w pobliżu dworca kolejowego, stworzenie nowych przestrzeni publicznych, a także utworzenie nowej zabudowy wielorodzinnej w celu nadania przestrzeni bardziej zwartego i wielofunkcyjnego charakteru jakim powinny cechować się tereny miejskie. Wynikiem prac nad częścią projektową, podobnie jak w przypadku części analitycznej, są liczne załączniki graficzne prezentujące wizję projektową oraz szczegółowy opis proponowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    TEKST_-_M._Cichocki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27348

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5c4d835919634afcb4f22330c21f0ac6/
URN
urn:pw-repo:WUT5c4d835919634afcb4f22330c21f0ac6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page