Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zarządzanie ryzykiem na rynku energii w Polsce

Marcin Nowak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Nowak (FPAE) Marcin Nowak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Pages
46
Internal identifier
MEL-PD-3424
Reviewers
Szczepan Glita (FPAE/IAAM) Szczepan Glita,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Rynek energii, zarządzanie ryzykiem, wytwarzanie energii, obrót energią, przesyłi dystrybucja energii, dywersyfikacja ryzyka, giełda energii.
Keywords in English
Energy market , risk management , energy production , energy trading , transmission and distribution of energy, diversification of risk , exchange energy.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem „Zarządzanie ryzykiem na rynku energii w Polsce ma za zadanie opisanie rynku energii w naszym kraju, przedstawienie jego złożoności i skomplikowanych procesów na nim zachodzących, przedstawienie jego historii, oraz zachowań w odniesieniu do sytuacji, które przede wszystkim wiążą się z różnymi rodzajami zagrożenia, czyli ryzykiem. Na wstępie opisano znaczenie energii elektrycznej w dzisiejszym świecie, przedstawiono wpływ energii na codzienne życie ludzi, podjęto próbę dyskusji na temat głębszego zastanowienia się nad pochodzeniem i ilością zużywanej energii. Następnie przedstawiono jego podział na sektory wytwarzania, dystrybucji, przesyłu i obrotu oraz opisano zagadnienia związane z takim podziałem. W opisie kolejnych sektorów ujęte zostały charakterystyczne dane odnoszące się do ich kształtu, wdrożonych i istniejących rozwiązaniach oraz o możliwościach ich rozwijania. W pracy przedstawione zostało również znaczenie rynku energii na tle zarządzania państwem, biorące pod uwagę obowiązujące zapisy aktów prawnych, politykę planistyczną i gospodarczą kraju oraz uwarunkowania technologiczne. W dziale drugim pracy przedstawiono pojęcie ryzyka, jego pochodzenie oraz jego wygląd we współczesnym świecie. Następnie odniesiono się do rynku energii i przedstawiono model ryzyka, na bazie którego będzie budowana dalsza część pracy. W następnej części pracy przedstawiono sytuacje wiążące się z ryzykiem na rynku energii w poszczególnych sektorach na kanwie istniejących zdarzeń lub istniejących opracowań. Na bazie wymienionych zdarzeń określono zagrożenia z nimi związane, określono ich charakterystyczne cechy i przyczyny oraz nazwano ryzyka na podstawie przyjętego wzorca. W ostatnim dziale zajęto się określeniem modelu zarządzania ryzykiem na rynku energii poprzez wskazanie istniejących rozwiązań modelowania zachowań na nim występujących, przedstawiono nowe możliwości wdrożeniowe. Odniesiono powyższe rozwiązania do wydarzeń wymienionych w poprzednich częściach pracy oraz przedstawiono ich możliwe oddziaływanie na zaistniałe sytuacje. Na zakończenie podsumowano przedstawione możliwości zarządzania rynkiem energii w Polsce przedstawiono ich zalety i wady z punktu widzenia kraju oraz obowiązujących przepisów.
File
  • File: 1
    praca inżynierska Marcin Nowak st. 217799.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8834

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5bfd413651cc4b20a8bcd721b956b1ad/
URN
urn:pw-repo:WUT5bfd413651cc4b20a8bcd721b956b1ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page