Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Legal aspects of the execution of tasks of the commune self-government from the scope of the education on the example of the Commune Minsk Mazowiecki

Anna Zielińska

Abstract

Legal aspects of the execution of tasks of the commune self-government are a subject of this thesis from the scope educations on the example of the Commune Minsk Mazowiecki. The work consists of three chapters, is last of them with research chapter. Analysis of budget of the Commune was a purpose of my work Minsk Mazowiecki in years 2016 - 2018, financing education tasks was a particular aspect of conducted deliberations. The first chapter was devoted to the general issues associated with the education, leading into further deliberations is his purpose. The first subsection is a historical outline of the forming oneself educations on Polish land. Next in the second subsection I am dealing with analysis of legal documents, constituting current sources of education law. The first allocation is ending with the description of tasks from the scope of the education fulfilled appropriately by the state and self-government units. The other chapter contains the characterization of functioning of schools. In particular he includes the subject matter associated with the formation process and of liquidation of an educational institutions, as well as with the procedure of choice of directors of schools and the school duty. Specified source of finances of the education are an important aspect of the chapter two in Poland, this reference to the more distant part of the work is determining. The last chapter is beginning social - economic characteristics of the Commune Minsk Mazowiecki. Hereinafter analysis of budget of the commune, performed based on budget implementation reports is described in the course of three consecutive years provided with the examination. The last subsection contains the description of the structure of expenses of the Commune Minsk Mazowiecki for assignments on the scope of the education and upbringings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Zielińska (FASS) Anna Zielińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawne aspekty realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty na przykładzie Gminy Mińsk Mazowiecki
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: oświata, placówka oświatowa, szkoła, dyrektor szkoły, subwencja oświatowa, dotacja, budżet, dochody, wydatki, gmina, Mińsk Mazowiecki.
Keywords in English
Keywords: education, an educational institution, school, a headmaster, educational subvention, subsidy, budget, incomes, expenses, commune, Minsk Mazowiecki.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej są prawne aspekty realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty na przykładzie Gminy Mińsk Mazowiecki . Praca składa się z trzech rozdziałów, ostatni z nich jest rozdziałem badawczym. Celem mojej pracy była analiza budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2016 – 2018, szczególnym aspektem przeprowadzonych rozważań było finansowanie zadań oświatowych. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnym zagadnieniom związanym z oświatą, jego celem jest wprowadzenie do dalszych rozważań. Podrozdział pierwszy to zarys historyczny kształtowania się oświaty na ziemiach polskich. Następnie w podrozdziale drugim zajmuję się analizą aktów prawnych, stanowiących aktualne źródła prawa oświatowego. Rozdział pierwszy kończy się opisem zadań z zakresu oświaty realizowanych odpowiednio przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Drugi rozdział zawiera charakterystykę funkcjonowania szkół. W szczególności obejmuje tematykę związaną z procesem tworzenia oraz likwidacji placówek oświatowych, a także procedurą wyboru dyrektorów szkół i obowiązkiem szkolnym. Ważnym aspektem rozdziału drugiego są sprecyzowane źródła finansowania oświaty w Polsce, stanowi to nawiązanie do dalszej części pracy. Ostatni rozdział rozpoczyna społeczno– gospodarcza charakterystyka Gminy Mińsk Mazowiecki. W dalszej części przedstawiona jest analiza budżetu gminy, wykonana na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu na przestrzeni objętych badaniem trzech kolejnych lat. Ostatni podrozdział zawiera opis struktury wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki na zadania z zakresu oświaty i wychowania.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Anna_Zielińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34765

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5bab89d798984028b5ae1fcba944686f/
URN
urn:pw-repo:WUT5bab89d798984028b5ae1fcba944686f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page