Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of real estate market on Służewiec area in Warsaw with special regard to spatial aspects

Zuzanna Sobka

Abstract

The purpose of this Engineer’s thesis is to analyse real estate market with special regard to spatial aspects. The area of analysis include Służewiec located in Mokotów district in Warsaw. Before performing the analysis the basic concepts as real estate, real estate market or common property were defined. Technical requirements and features of real estate were also enumerated. Subsequently rules of analysis real estate market were described. There were featured analysis of preferences real estate buyer, statistical analysis of property prices, analysis of change in prices on real estate market and rules of analysis influence factors on real estate value. Characteristics of Służewiec area in Warsaw was presented. This part of BEng research was focused on description specified components as location, history, spatial planning, environment, public transport, services and social problems. Next, the main analysis of real estate market was specified. The interval of twelve months was selected and related to 91 transaction on the primary market and 529 transaction on the secondary market. To the analysis of potential buyers preferences were taken factors, which are considered as the most important ones. These six factors were: surface, number of rooms, the year of the building, communication accessibility, the floor of the flat and the level of noise. Described features were specified in the terms of the number of properties and the average price depends on the values or the section values of the factors on the analysed market. The analysis of changes in prices depending on time was presented in the final part of work. In the purpose of analysis the impact of individuals features, there were calculated importance of selected features as a surface of the flat, number of rooms, surroundings and condition of the property. The analysis confirmed that there is significant difference in properties prices depends on the values of the factors. The prices on primary market displayed upward tendency.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Sobka (FGC) Zuzanna Sobka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza rynku nieruchomości lokalowych mieszkaniowych osiedla Służewiec w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych
Supervisor
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Natalia Sajnóg (FGC/DCLM) Natalia Sajnóg,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza rynku nieruchomości, nieruchomości lokalowe, aspekty przestrzenne
Keywords in English
analysis of real estate market, real estate property, spatial aspects
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Obszar analizy obejmuje teren Służewca zlokalizowanego w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Przed dokonaniem analizy zdefiniowane zostały pojęcia takie jak nieruchomość, rynek nieruchomości, nieruchomość wspólna. Wymienione zostały wymagania techniczne, jakim muszą odpowiadać lokale oraz cechy jakimi charakteryzują się nieruchomości. Następnie opisane zostały zasady jakie obowiązują podczas przeprowadzania analizy rynku nieruchomości. Wyróżniono kolejno zasady analizy statystycznej cen transakcyjnych, zasady analizy preferencji nabywców nieruchomości, zasady analizy zmian cen nieruchomości w czasie oraz zasady określania wpływu cech rynkowych na wartość nieruchomości. Przedstawiona została charakterystyka obszaru osiedla Służewiec w Warszawie. Skupiono się na szczegółowym opisaniu elementów takich jak: położenie, uwarunkowania historyczne i planistyczne, dostępność komunikacyjna, dostępność usługowa, powiązania przyrodnicze oraz problemy społeczne. Następnie przystąpiono do analizy rynku nieruchomości lokalowych mieszkaniowych. Wybrany przedział czasowy obejmował okres dwunastu miesięcy i dotyczył 91 transakcji na rynku wtórnym oraz 529 transakcji na rynku pierwotnym. Na początku przeprowadzono analizę statystyczną cen transakcyjnych nieruchomości. Następnie wykonano analizę preferencji nabywców nieruchomości. Wzięto pod uwagę sześć cech nieruchomości, które uznano za najważniejsze tj.: powierzchnia lokalu, położenie na kondygnacji, liczba izb w mieszkaniu, rok budowy budynku, odległość od najbliższego przystanku oraz poziom hałasu. Każdy z czynników przeanalizowano pod kątem liczby sprzedanych nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych oraz średniej cen metra kwadratowego nieruchomości w zależności od wartości wybranej cechy. W ostatnim etapie pracy określono poziom zmiany cen nieruchomości w czasie, a zmiana ta na rynku wtórnym wykazała tendencję wzrostową. Zbadano wpływ cech nieruchomości na kształtowanie się cen nieruchomości. W tym celu zostały obliczone wagi cech: powierzchnia lokalu, położenie na kondygnacji stan techniczny budynku oraz otoczenie nieruchomości. Przeprowadzona analiza potwierdza dużą zależność cen nieruchomości od ww. czynników.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 27268

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b68c23213604734ad426898e657589a/
  URN
  urn:pw-repo:WUT5b68c23213604734ad426898e657589a

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard