Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

,,Comparison of the mechanical properties of nanocomposites based on epoxy resin and nanofillers: halloysite / GMA , halloysite / urea, halloysite / rosin”

Magdalena Fuz

Abstract

The aim of the thesis was to investigate the effect of the modified aluminosilicate nanofiller on the mechanical properties of epoxy resin. The object of this study was epoxy resin Epidian 5. This paper discusses the effect of different amounts of halloysite previously modified by rosin, urea, glycidyl methacrylate on the mechanical properties (static stretching, bending 3-point Charpy impact strength) of the epoxy resin- Epidian 5. It also are presented study of the structure of the filled and cured epoxy resin using scanning electron microscopy method. (SEM). This work consists of two main parts: theoretical part and experimental. In the literature they were discussed issues related to epoxy resins, their receiving, types, properties, application and curing of the resins and informations relating to the modification of epoxy resins. In the experimental part presented the methodology of work, a description of the used raw materials, the used analytical methods , the results of the investigations and their discussion. Based on the study and analysis of the obtained results the final conclusions were presented .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Fuz (FCEMP) Magdalena Fuz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Porównanie właściwości mechanicznych nanokompozytu opartego o żywicę epoksydową i nanonapełniacze: haloizyt/GMA, haloizyt/mocznik, haloizyt/kalafonia
Supervisor
Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
żywica epoksydowa, napełniacze, nanonapełniacze, haloizyt, modyfikacja polimerów, właściwości mechaniczne
Keywords in English
epoxy resin, fillers, nanofillers, halloysite, modification of polymers, mechanical properties
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie wpływu zmodyfikowanego nanonapełniacza glinokrzemianowego na właściwości mechaniczne żywicy epoksydowej. Przedmiotem pracy była żywica epoksydowa Epidian 5. W niniejszej pracy omówiono wpływ różnych ilości haloizytu uprzednio zmodyfikowanego kalafonią, mocznikiem, metakrylanem glicydylu na właściwości mechaniczne (rozciąganie statyczne, zginanie 3-punktowe, udarność metodą Charpy’ego) żywicy epoksydowej. Przedstawiono również badanie struktury utwardzonej kompozycji żywicy epoksydowej za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Praca składa się z dwóch głównych części: części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej zostały omówione zagadnienia dotyczące żywic epoksydowych, ich otrzymywania, rodzajów, właściwości, zastosowania i utwardzania oraz wiadomości dotyczące modyfikacji żywic epoksydowych. W części doświadczalnej przedstawiono metodykę pracy, opis wykonywanych badań i analiz oraz otrzymane wyniki i ich dyskusje. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizie uzyskanych wyników sformułowano końcowe wnioski.
File
  • File: 1
    253861_praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8108

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5b1d205714c540e0815342bb39b3c4ff/
URN
urn:pw-repo:WUT5b1d205714c540e0815342bb39b3c4ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page