Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the structure of sales in the Inter-Team and design decision support system

Grzegorz Niemyjski

Abstract

The work is entitled "Analysis of the structure of sales in the Inter-Team and design decision support system". The idea for this thesis comes from interest in statistics and economics. The aim was sales analysis of the company Inter-team and project of informatic system, supporting business decisions. The work concerns about distribution of oils by the company. The second chapter is the theoretical intruduction, which consists of key terms and the description of the company. The next part of the thesis is dedicated to the clarification of aims for the work. The fourth chapter contains a list of tools, methods and software used for the analysis. Next part is dedicated to the analysis, which was made with the datebase shared by the Inter-Team company. This datebase contains information about transactions made within one year. Carrying out the analysis of sale I've taken into consideration mainly: turnover, number of transactions, oil prices in the company, margin, profit, discounts, seasonality and concentration of sale. That Analysis has showed the weaknesses of sale strategy and enabled to recognize situation in the company. The next part concerns description if reasons of worse sale level, both internal and external. The following step consists of examining ways of setting prices and starts a discussion about legitimacy of its change. The most important part is designing a board-assisting a nd system responsible for assisting in trade decisions. That system makes use of a method based on flexibility of demand prices and considering that parameter I preparat my prognosis of sale with modified parameter. This solution is especially convenient from the perspective of management, because it allows you to quickly change prices and adapt the effects of such changes to the strategic needs and commercial enterprises. The whole thesis is summed up in economic evaluation of the proposed solutions by me. My work is therefore a set of analyzes of other parameters characterizing the sale. In the later part there is a discussion on changing the approach to the pricing and also a proposal of the informatic system. In the last phase I designed a system for solving problems related to the adjustment of prices to the companies aims. I also evaluated the benefits of the implementation of my system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Grzegorz Niemyjski (FoM) Grzegorz Niemyjski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza struktury sprzedaży w firmie Inter-Team oraz projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji handlowych
Supervisor
Jadwiga Chudzicka (FoM/BITD) Jadwiga Chudzicka,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jadwiga Chudzicka (FoM/BITD) Jadwiga Chudzicka,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza struktury sprzedaży, obrót, ilość transakcji, cena, marża, zysk, rabat, sezonowość sprzedaży, koncentrację sprzedaży, elastyczność popytowa ceny
Keywords in English
analysis of the structure of sales, number of transactions, price, margin, profit, discount, seasonal sales, sales concentration, flexibility of demand prices
Abstract in Polish
Praca nosi tytuł „Analiza struktury sprzedaży w firmie Inter-Team oraz projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji handlowych”. Pomysł na taki tytuł pracy dyplomowej ma źródło w zainteresowaniu statystyką i prawami rynku. Celem pracy było przeprowadzenie analizy sprzedaży firmy Inter-Team, a następnie zaproponowanie systemu informatycznego, który wspomoże podejmowanie decyzji handlowych. Praca dotyczy dystrybucji olejów przez to przedsiębiorstwo. Rozdział drugi to wprowadzenie teoretyczne, zawierające zbiór kluczowych pojęć oraz podstawowe informacje o firmie. Kolejna część poświęcona jest sprecyzowaniu celów pracy. Rozdział 4. zawiera spis narzędzi, metod oraz oprogramowania, wykorzystanego do przeprowadzenia analizy. Kolejna część dotyczy samej analizy, wykonanej na bazie danych, udostępnionej dzięki uprzejmości firmy Inter-Team. Baza ta zawiera zbiór informacji na temat transakcji przeprowadzanych w ciągu jednego roku. Przeprowadzając analizę sprzedaży brałem pod uwagę głównie: obrót, ilość transakcji, ceny olejów w firmie, marżę, zysk, rabaty, sezonowość i koncentrację sprzedaży. Analiza ta wykazała słabe punkty sprzedaży i pozwoliła rozpoznać sytuacje w firmie. Kolejna część dotyczy opisu przyczyn słabszej sprzedaży, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Późniejszy etap pracy polega na zbadaniu sposobów ustalania cen i podjęciu rozważań na temat zasadności jego zmiany. Najważniejszą częścią jest zaprojektowanie systemu odpowiedzialnego za wspomaganie decyzji handlowych podejmowanych przez zarząd. System ten wykorzystuje metodę opartą na elastyczności popytowej ceny i na podstawie tego parametru wykonuje prognozę sprzedaży przy zmienionym parametrze. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne z perspektywy zarządczej, gdyż pozwala na szybsze zmiany cen i dostosowanie skutków takich zmian do potrzeb strategicznych i handlowych przedsiębiorstwa. Całość jest podsumowana oceną ekonomiczną proponowanych przeze mnie rozwiązań. Moja praca jest zatem zbiorem analiz kolejnych parametrów charakteryzujących sprzedaż. Natomiast późniejsza część jest rozważaniem nad zmianą podejścia do sposobu ustalania cen i propozycją systemu informatycznego. W ostatniej fazie zaprojektowałem system rozwiązujący problemy związane z dostosowaniem cen do celów firmy i oceniłem zyski płynące z wdrożenia mojego systemu.
File
  • File: 1
    praca_pl_WZ_Niemyjski Grzegorz_261828.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12192

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ac785caf5ac4493a99a0d24e0a9397d/
URN
urn:pw-repo:WUT5ac785caf5ac4493a99a0d24e0a9397d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page