Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Waste management in planning and management of communes on the example of Poznań, Wrocław and Szczecin

Wioleta Opończewska

Abstract

The topic of this paper is waste management in municipal planning and spatial management. Due to the rapid socio-economic development that has taken place in recent years, consumerism has increased and so has the amount of waste produced. Waste management started to pose a big challenge. It was therefore necessary to condition its technical infrastructure in planning and strategic documents. The main aim of the work was to present the relationship between waste management and planning and management of communes. Three selected communities were analysed: Poznań, Wrocław and Szczecin, during which planning documents, studies on waste management and other documents related to the discussed issue were presented. The first part of the paper covers legal conditions in the scope of the examined issues, and the presentation of basic and leading legal acts in Poland. The system of spatial planning divided into three units: state, voivodeship and commune was also discussed, as well as documents being a tool for the implementation of spatial policy. In Poland, a hierarchical system has been adopted, which means that higher-level documents are binding for lower-level documents. According to the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Communes, waste management is the responsibility of communes. At the commune level, the commune council therefore draws up a study of conditions and directions of spatial development and local spatial development plans. The waste management document is the waste management plan, which is drawn up at the national and provincial levels. Within the framework of the analysis, waste management systems applied by local government units in the areas of the three investigated communes were presented, as well as the planning situation in their areas. The entries of waste management plans and other studies, such as environmental protection programs, are also discussed. Special attention was paid to the presentation of the role of waste management in planning documents, which, according to the analysis, plays the most important role in the location of waste disposal installations. Planning documents in a detailed way specify the purpose of the area and the conditions of its development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioleta Opończewska (FEE) Wioleta Opończewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Gospodarka odpadami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmin na przykładzie Poznania, Szczecina oraz Wrocławia
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Tyszewski (FEE/CEP) Sylwester Tyszewski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odpady, gospodarka odpadami, planowanie i przestrzenne, dokumenty planistyczne, plany gospodarki odpadami
Keywords in English
Waste, waste management, land-use planning and management, planning documents, waste management plans
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy jest gospodarka odpadami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmin. W związku z gwałtownym rozwojem społeczno-gospodarczym, który nastąpił w ostatnich latach wzrósł konsumpcjonizm a wraz z nim ilość produkowanych odpadów. Gospodarka odpadami zaczęła stanowić duże wyzwanie. Koniecznym stało się więc warunkowanie jej infrastruktury technicznej w dokumentach planistycznych i strategicznych. Głównym celem pracy było przedstawienie relacji pomiędzy gospodarką odpadami a planowaniem i zagospodarowaniem gmin. Analizie poddano trzy wybrane gminy: Poznań, Wrocław oraz Szczecin, podczas której przedstawiono dokumenty planistyczne, opracowania dotyczące gospodarki odpadami, a także inne dokumenty powiązane z omawianym zagadnieniem. Pierwsza część pracy obejmuje uwarunkowania prawne w zakresie badanych zagadnień, oraz przedstawienie podstawowych i wiodących aktów prawnych w Polsce. Omówiony został także system planowania przestrzennego z podziałem na trzy jednostki: państwo, województwo oraz gminę, a także dokumenty stanowiące narzędzie do realizacji polityki przestrzennej. W Polsce przyjęto system hierarchiczny, co oznacza, że dokumenty wyższego szczebla są wiążące dla dokumentów szczebla niższego. Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarka odpadami należy do zadań własnych gmin. Na szczeblu gminnym rada gminy sporządza więc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem z zakresu gospodarki odpadami jest plan gospodarki odpadami, który sporządzany jest na poziomie krajowym i wojewódzkim. W ramach analizy przedstawione zostały systemy gospodarki odpadami, jakie zastosowane zostały przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach trzech badanych gmin oraz sytuacja planistyczna na ich obszarach. Omówiono również zapisy planów gospodarki odpadami i innych opracowań m.in. programów ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie roli gospodarki odpadami w dokumentach planistycznych, która jak wynika z analizy, największe znaczenie odgrywa podczas lokalizacji instalacji służących do unieszkodliwiania odpadów. Dokumenty planistyczne w szczegółowy sposób określają przeznaczenie terenu i warunki jego zabudowania.
File
  • File: 1
    Gospodarka_odpadami_w_planowaniu_i_zagospodarowaniu_gmin_-_Praca_inżynierska_Wioleta_Opończewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32799

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5ac1ed00552e45bfb52e77c2d77572da/
URN
urn:pw-repo:WUT5ac1ed00552e45bfb52e77c2d77572da

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page