Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological project of a distribution warehouse for the FMCG sector

Adrian Trębicki

Abstract

This engineer’s degree thesis includes a technological project of a distribution warehouse for the FMCG sector. The warehouse is intended for food products such as non-alcoholic beverages, dry products and sweets. The first chapter is devoted to the characteristics of the FMCG sector. It gives the information regarding storage of food products and requirements of the consumers towards suppliers of the food products. In this chapter, the supply chain of food industry was described. The second chapter deals with formulation of a logistic task. At the beginning, the division of the stock into material groups was presented. Then, the notification procedure of deliveries and shipments as well as the schedule of deliveries and shipments from the warehouse were described. Moreover, the following topics were presented: the seasonal nature of the FMCG sector, cargo forms of the products and, at the end, basic project data necessary for designing a distribution warehouse. In the third chapter, the storage technology and the warehouse construction were described. Then, means of internal transport, types of devices and categories of human work were depicted. Stream of materials on simplified warehouse plan and minimal size of storage and buffer areas were calculated. Loading capacity of the warehouse floor and compulsory number of loading docks at the entrance and exit of the warehouse were determined. The activities that take place in the warehouse were presented on the material stream card. The purpose of all the above-mentioned activities was a graphical representation of the warehouse project. The fourth chapter is entirely devoted to the calculations for the dimensioning of the logistic facility. Cycle transportation times and daily labour consumptions for each task performed by the machines and workers were calculated. The purpose was to determine a necessary number of people and devices. At the end of the chapter, essential volumes for the warehouse and annual business costs of the designed facility were presented. In the fifth chapter, technical and economic measures of the design solution were calculated and analyzed. The chapter ends up with a summary of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Trębicki (FT) Adrian Trębicki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt technologiczny magazynu dystrybucyjnego dla branży FMCG
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
magazyn, projekt, FMCG, koszty eksploatacyjne, regały ramowe paletowe, przepływ materiałów
Keywords in English
warehouse, project, FMCG, operating costs, pallet frame racks, material flow
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska zawiera projekt technologiczny magazynu dystrybucyjnego dla branży FMCG. Magazyn przeznaczony jest dla produktów spożywczych takich jak napoje bezalkoholowe, produkty suche oraz słodycze. Rozdział pierwszy poświęcony jest charakterystyce branży FMCG. Opisane są w nim informacje związane z przechowywaniem artykułów spożywczych oraz wymagania stawiane dostawcom produktów spożywczych przez odbiorców. W rozdziale tym scharakteryzowany został również łańcuch dostaw branży spożywczej. Rozdział drugi poświęcony jest formułowaniu zadania logistycznego. Na początku przedstawiony został podział asortymentu na grupy materiałowe. Następnie przedstawiony został proces awizacji dostaw i wysyłek, jak również przedstawiono harmonogram dostaw i wysyłek z magazynu. Opisano sezonowość w branży FMCG, postacie ładunkowe produktów oraz, na samym końcu, podstawowe dane projektowe niezbędne do zaprojektowania magazynu dystrybucyjnego. W rozdziale trzecim omówiono technologię składowania oraz ukształtowanie magazynu. Następnie przedstawione zostały środki transportu wewnętrznego, typy urządzeń oraz kategorie pracy ludzkiej. Obliczono rozpływ materiałów na uproszczonym planie magazynu oraz obliczono minimalne wielkości stref składowania i buforowych. Wyznaczono również wytrzymałość posadzki magazynowej oraz niezbędną liczbę doków przeładunkowych na wejściu i wyjściu z magazynu. Czynności zachodzące w magazynie przestawiono na karcie procesu przepływu materiałów. Wszystkie wyżej wymienione czynności miały na celu graficzne przedstawienie projektu magazynu. Rozdział czwarty w całości poświęcony jest obliczeniom w celu zwymiarowania obiektu logistycznego. Obliczone zostały czasy cykli transportowych, dobowe pracochłonności dla każdego zadania wykonywanego przez urządzenia i pracowników. Wszystko to miało na celu wyznaczenie niezbędnej liczby ludzi i urządzeń. Na końcu rozdziału zamieszczone zostały niezbędne nakłady na magazyn oraz roczne koszty eksploatacyjne zaprojektowanego obiektu. W rozdziale piątym wyliczono mierniki techniczne i ekonomiczne rozwiązania projektowego oraz zawarto ich analizę. Rozdział zakończony jest podsumowaniem całej pracy.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Inżynierska_Adrian_Trębicki_PW2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31060

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5a5ea9c83e024fd7b3f03493049e5bf8/
URN
urn:pw-repo:WUT5a5ea9c83e024fd7b3f03493049e5bf8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page