Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Subwencje i dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Bulkowo

Ceglarski Krzysztof

Abstract

Głównymi dochodami budżetów gminnych są subwencje ogólne oraz dotacje celowe, uzupełniane dochodami własnymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szczegółowego podziału wyżej wymienionych dochodów gminy, a także ukazanie kwot oraz struktury poszczególnych składowych części subwencji oraz dotacji. Zilustrowane zostało również porównanie tychże wielkości z dochodami własnymi uzupełniającymi budżet. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarta jest istota oraz podstawowe pojęcia dotyczące tego tematu. Dokonany jest również podział subwencji na część oświatową, wyrównawczą, i równoważącą oraz dotacji na dotacje celowe na zadania własne i zlecone, a także dotacje na dofinansowanie inwestycji. W części tej wyjaśnione zostały również zasady ustalania oraz przekazywania wymienionych wyżej transferów finansowych. Drugi rozdział poświęcony jest przedstawieniu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Wymienione są główne zadania gminy oraz zakres jej działania. Następuje także rozbicie samorządu terytorialnego na tworzące go człony, czyli radę gminy, wójta i organy pomocnicze. Ostatni trzeci rozdział przedstawia charakterystykę gminy Bulkowo oraz strukturę jej dochodów budżetowych w latach 2006-2008 z wyszczególnieniem subwencji ogólnej i dotacji celowych. Dokładnej analizie poddane jest finansowanie poszczególnych działów budżetowych za pomocą dotacji. Wymienionych jest także kilka większych inwestycji gminy wraz z dotacjami na nie przeznaczonymi. Niniejsza praca ukazuje jak duży wpływ na życie każdej gminy ma budżet państwa, uwidocznione jest także zmniejszanie się decyzyjnej samodzielności finansowej władz lokalnych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ceglarski Krzysztof Ceglarski Krzysztof,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
Subwencje i dotacje
Keywords in English
Subsidies and grants
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Krzysztof Ceglarski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59e9a05531334619b17efa5eb91a1ef0/
URN
urn:pw-repo:WUT59e9a05531334619b17efa5eb91a1ef0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page