Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Accounting policy as a determinant of company Plock's Mostostal balance sheet

Joanna Pieńkowska

Abstract

The aim of the present work is to conduct the analysis of the balance sheet of the company Mostostal Plock and to assess the possibility of formation of the financial result through the use of instruments of the accounting policy, including the rights to choose the various kinds of alternative solutions concerning methods and principles of the valuation of assets, capitals and liabilities of the company. The work consists of three chapters. The first two chapters are theoretical. They concentrate on definitions of the accounting policy and outline its types, aims, instruments and elements. The attention was also turned on the accounting principles and the borders of the accounting policies. The second theoretical chapter consists of definition of the balance sheet as the basic financial report. It presents the essence, aim, principles and the methods of creating the balance sheet. The basic elements of the assets, liabilities and equity ,as well as the structure of the balance sheet, are also presented in this chapter. The last chapter is empirical, showing the influence of the accounting policy on the balance sheet of the company Plock's Mostostal. The chapter also contains the description of the studied company, the methods of the valuation of the individual components of the balance sheet, the use of the instruments of the accounting policy, the analysis of the balance sheet and the final assessment of the impact of the balance sheet policy on the balance sheet. The work also contains two annexes. First of them is the detailed balance sheet of the company, second however the profit and loss account of the company. The analysis and the assessment of the balance sheet was performed for last three years of the activity of the company. The considerations conducted in the work led to the conclusions regarding the use of the balance sheet policy as the instrument for achieving the aims established by the company and referring to the possibility of formation of the financial result by using the rights of the choice of alternative solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Pieńkowska (CESS) Joanna Pieńkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Polityka rachunkowości a bilans przedsiębiorstwa Mostostal Płock
Supervisor
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
polityka rachunkowości, polityka bilansowa, sprawozdanie finansowe, bilans, aktywa, pasywa, instrumenty finansowe, wyniki finansowe
Keywords in English
accounting policy, balance sheet policy, financial report, balance sheet, assets, liabilities, financial instruments, financial results
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy bilansu badanej spółki oraz ocena możliwości kształtowania wyniku finansowego poprzez wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości, w tym praw wyboru różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań dotyczących zasad wyceny oraz wykazywania składników majątku i kapitałów przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze to rozdziały teoretyczne, skupiające się na zdefiniowaniu polityki rachunkowości, nakreśleniu jej rodzajów, celów, instrumentów oraz elementów. Zwrócono także uwagę na zasady rachunkowości oraz granice polityki rachunkowości. Na drugi rozdział teoretyczny składa się definicja bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego, jego istota i cel sporządzania, zasady i metody tworzenia bilansu. Zaprezentowane są także poszczególne elementy majątku oraz kapitałów oraz struktura bilansu. Ostatni rozdział jest to rozdział empiryczny ukazujący wpływ polityki rachunkowości na bilans spółki Mostostal Płock. Rozdział zawiera także opis badanej spółki, metody wyceny poszczególnych składników bilansu, sposób wykorzystania instrumentów polityki rachunkowości, analizę bilansu oraz ostateczną ocenę wpływu polityki bilansowej na bilans. Praca zawiera także dwa załączniki. Pierwszy z nich to szczegółowy bilans spółki, drugi natomiast to rachunek zysków i strat spółki. Analiza i ocena bilansu wykonana została za ostatnie trzy lata działalności spółki. Z rozważań przeprowadzonych w pracy wyłoniły się wnioski dotyczące wykorzystania polityki bilansowej jako instrumentu osiągania założonych przez spółkę celów oraz odnoszące się do możliwości kształtowania wyniku finansowego poprzez wykorzystanie praw wyboru alternatywnych rozwiązań.
File
  • File: 1
    262158_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11344

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59a4eb0dabff4c67ab4047d789467710/
URN
urn:pw-repo:WUT59a4eb0dabff4c67ab4047d789467710

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page