Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mortgage loans as a form of financing housing construction

Natalia Górtatowska

Abstract

The aim of the work is to compare mortgage bank offers of banks ING Bank Śląski S.A. and Citi Handlowy S.A. and analysis of the social significance of the housing market. The work has been divided into three chapters, in which the first two constitute the theoretical part, while the third chapter is based on a practical approach to the mortgage loan and the local real estate market. The first chapter defines the concept of real estate, provides information on the real estate market and real estate market participants on the demand and supply side. It includes the concept and genesis as well as the legal basis for the functioning of the mortgage loan as well as the characteristics of entities offering mortgage loans The second chapter presents issues concerning social expectations towards the housing market. It also describes a multi-stage loan granting process as well as issues related to defects and the risk of establishing a mortgage. The third chapter contains an analysis of mortgage offers based on simulations carried out, as well as the characteristics of the local real estate market. It also describes other sources of financing for potential borrowers' projects.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Górtatowska (CESS) Natalia Górtatowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Kredyty hipoteczne jako forma finansowania budownictwa mieszkaniowego
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
kredyt hipoteczny, rynek nieruchomości mieszkaniowych, kredytowanie nieruchomości
Keywords in English
mortgage, housing market, real estate lending
Abstract in Polish
Celem pracy jest porównanie ofert kredytów hipotecznych banków ING Bank Śląski S.A. oraz Citi Handlowy S.A. oraz analiza społecznego znaczenia rynku nieruchomości mieszkaniowych. Praca została podzielona na trzy rozdziały, w której dwa pierwsze stanowią część teoretyczną natomiast trzeci rozdział opiera się na praktycznym podejściu do zagadnienia kredytu hipotecznego oraz lokalnego rynku nieruchomości. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie nieruchomości, przedstawiono informacje dotyczące rynku nieruchomości oraz uczestników rynku nieruchomości po stronie popytu i podaży. Ujęto w nim pojęcie i genezę oraz podstawy prawne funkcjonowania kredytu hipotecznego jak również charakterystykę podmiotów oferujących kredyty hipoteczne Rozdział drugi przedstawia zagadnienia dotyczące oczekiwań społecznych względem rynku nieruchomości mieszkaniowych. Opisano w nim także wieloetapowy proces udzielania kredytu oraz zagadnienia związane z wadami oraz ryzykiem ustanawiania hipoteki. Rozdział trzeci zawiera analizę ofert kredytów hipotecznych opartą na przeprowadzonych symulacjach, jak również charakterystykę lokalnego rynku nieruchomości. Opisano w nim także pozostałe źródła finansowania przedsięwzięć potencjalnych kredytobiorców.
File
  • File: 1
    1124434.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30588

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5971f1d50b134bdbb98489814bdce453/
URN
urn:pw-repo:WUT5971f1d50b134bdbb98489814bdce453

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page