Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the method of iron powder production on the properties and the manufacturing process of machine parts

Paweł Antonik

Abstract

The thesis contains informations on the metallurgy of iron powders, briefly presents methods of the production of iron powders, their properties and application. Additionally, it cursorily describes the process of manufacturing machine parts according to the technology of sintered powders, with a detailed description of the key operations, compacting and sintering. In the next part of the thesis the influence of the method of iron powder production on the properties and the manufacturing process of machine parts was investigated. For this purpose, the production process of the products was ran twice, using two different iron powders that were produced by two different methods. Two powders were selected for the tests, the first NC 100.24 is produced using method of iron reduction with coal, the second ABC 100.30 is obtained by the method of water atomising. The production process consisted of mixing, sintering and oxidation operations. In order to carry it out, the components of the material mixture, the setting parameters of presses and furnaces were selected. The tests were performetd out at each production stage. Before the blends were made, the shape of the grains was observed using a scanning microscope, the sieve analysis was performed and the flowability and bulk density were measured. After the compacting operation, measurements of the density of the nonsintered parts, their compressive strength and measurements of geometric dimensions were carried out. After the sintering operation, a metallographic observation was made on the unetched cross-section of the compact using a metallographic microscope, after etching another observation was made using the scanning microscope. Furthermore microhardness, the distribution of elements, geometrical dimensions and density of sintered compacts were investigated. After the oxidation operation, the microstructure, geometrical dimensions, distribution of elements and microhardness were re-examined. The tests showed differences in the production process, especially in the compacting operation. In the case of parts made of powder NC100.24 it was necessary to use higher pressure forcse and to increase the bulk chamber. Differences in the porosity distribution of parts (hence also in the density distribution), microhardness, geometrical dimensions of the parts made and their strength before sintering were noticed. The metallographic observation showed no phase differences, in both cases it was ferritic-perlitic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Antonik (FPE) Paweł Antonik,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wpływ metody otrzymywania proszków żelaza na własności i proces wytwarzania części maszyn
Supervisor
Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dariusz Golański (FPE/IoMP) Dariusz Golański,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Metalurgia proszków żelaza, NC 100.24, ABC 100.30, obserwacja metalograficzna, prasowanie proszków żelaza.
Keywords in English
Iron powder metallurgy, NC 100.24, ABC 100.30, metallographic observation, compacting of iron powders.
Abstract in Polish
Praca zawiera informacje z zakresu metalurgii proszków żelaza. W sposób skrótowy przedstawia metody wytwarzania proszków żelaza, ich własności oraz zastosowanie. Dodatkowo, przedstawia pokrótce proces wytwarzania części maszyn według technologii proszków spiekanych, z szczegółowym opisaniem kluczowych operacji prasowania i spiekania wyprasek. W dalszej części pracy został zbadany wpływ metody produkcji proszków żelaza na własności i proces wytwarzania części maszyn. W tym celu dwukrotnie przeprowadzono proces produkcyjny wyrobów wykorzystując dwa różne proszki żelaza które zostały wytworzone innymi metodami. Na potrzeby badań wytypowano dwa proszki, pierwszy NC 100.24 jest wytwarzany za pomocą metody redukcji żelaza węglem, drugi ABC 100.30 pozyskiwany jest za pomocą metody rozpylania wodą. Proces produkcyjny składał się z operacji mieszania, prasowania spiekania i utleniania. W celu jego przeprowadzenia, dobrane zostały składniki mieszanki materiałowej, parametry ustawcze pras oraz pieców. Badania zostały przeprowadzone przy każdym etapie produkcji. Przed wykonaniem mieszanek została wykonana obserwacja kształtu ziaren za pomocą mikroskopu skaningowego, dokonano analizy sitowej oraz zmierzono sypkość i gęstość nasypową. Po operacji prasowania wykonano pomiary gęstości wyprasek, ich wytrzymałości na ściskanie oraz pomiary wymiarów geometrycznych. Po operacji spiekania dokonano obserwacji metalograficznej na niewytrawionym przekroju wypraski wykorzystując do tego mikroskop metalograficzny, po wytrawieniu dokonano kolejnej obserwacji używając tym razem mikroskopu skaningowego. Dodatkowo zbadano mikrotwardość, rozkład pierwiastków oraz wymiary geometryczne i gęstość spieczonych wyprasek. Po operacji utleniania ponownie zbadana została mikrostruktura, wymiary geometryczne i mikrotwardość. Przeprowadzone badania wykazały różnice w przebiegu procesu produkcyjnego w szczególności w operacji prasowania. W przypadku części wykonanych z proszku NC100.24 konieczne było użycie większych nacisków oraz zwiększenie komory nasypowej. Zauważono różnice w rozkładzie porowatości wyprasek (a co za tym idzie również w rozkładzie gęstości), mikrotwardości, wymiarach geometrycznych wykonanych części oraz w ich wytrzymałości przed spiekaniem. Obserwacja metalograficzna nie wykazała żadnych różnic fazowych, w obu przypadkach była ona ferrytyczno–perlityczna.
File
  • File: 1
    Paweł_Antonik_nr_indeksu_258667_-_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT590788cff1cb47e5b01ade3f8105ea59/
URN
urn:pw-repo:WUT590788cff1cb47e5b01ade3f8105ea59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page