Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of an industrial jib crane with a capacity of 2 tons for supporting reloading works

Patryk Zieliński

Abstract

The purpose of this work is to create a project of industrial jib crane for supporting reloading works. The presented jib crane consists of five main components: winch, trolley, boom, mast and rotary mechanism. In the first part of the thesis, the devices such as jib cranes and issues connected with them were analyzed. The types of cranes that can be found every day in each smaller or larger factory are presented. Moreover, their work characteristics and differences in the assembly possibilities of particular types were determined. Discussing the available solutions made it easier to assess the capabilities of these devices and facilitated the decision about the assumptions of the project. In the second part of this paper a project assumptions was formulated, which will be taken into account in the next stages of project implementation. The basic parameters characterizing the crane, such as lifting height, angle of rotation of the arm or its length, which is range of the jib crane were determined. The third part presents step by step the process of designing each of the main components of the jib crane and other additional elements which are necessary to carry out this project. In this part, the necessary strength calculations were made and the selection of standard parts was made. Based on the assumptions and obtained calculation results, a 3D model of the designed jib crane has been developed. In the final part of the work the conclusions were formulated, a list of literature and a list of drawings, tables and attachments were placed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Zieliński (FCEMP) Patryk Zieliński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt żurawia przemysłowego o udźwigu 2 ton do wspomagania prac przeładunkowych
Supervisor
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Dariusz Lodwik (FCEMP/IMEn) Dariusz Lodwik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
dźwignice, żuraw przemysłowy, przeładunek, transport bliski materiałów, projekt konstrukcji nośnej, model 3D, modelowanie
Keywords in English
cranes, industrial jib crane, transshipment, materials handling, structure design, 3D model, modelling
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu żurawia przemysłowego do wspomagania prac przeładunkowych. Przedstawiony żuraw składać się będzie z pięciu głównych podzespołów: wciągarki, wózków jezdnych, ramienia, słupa oraz mechanizmu obrotowego. W pierwszej części pracy dokonano analizy urządzeń jakimi są żurawie oraz zagadnień z nimi związanych. Przedstawione zostały rodzaje żurawi jakie możemy spotkać na co dzień w każdej mniejszej lub większej fabryce. Określono ponadto ich charakterystykę pracy i różnice w możliwościach montażowych poszczególnych typów. Omówienie dostępnych rozwiązań pozwoliło szerzej ocenić możliwości tych urządzeń oraz ułatwiło podjęcie decyzji dotyczącej założeń wykonywanego projektu. W drugiej części niniejszej pracy sformułowano założenia projektowe, które będą uwzględnione w dalszych etapach wykonywania projektu. Ustalono między innymi podstawowe wielkości charakteryzujące żuraw takie jak wysokość podnoszenia, kąt obrotu ramienia czy tez jego długość czyli zasięg żurawia. W trzeciej części przedstawiono proces projektowania każdego z głównych podzespołów żurawia oraz innych elementów dodatkowych niezbędnych do wykonania tego projektu. W części tej wykonano niezbędne obliczenia wytrzymałościowe oraz dokonano doboru części znormalizowanych. Na podstawie założeń i otrzymanych wyników obliczeń opracowany został model 3D projektowanego żurawia. W końcowej części pracy sformułowano wnioski, zamieszczono wykaz literatury a także spis rysunków, tabel i załączników.
File
  • File: 1
    274249_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30124

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58c2e22e93a84585b6b2383fdcd7e331/
URN
urn:pw-repo:WUT58c2e22e93a84585b6b2383fdcd7e331

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page