Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project to improve the production process on the example of companies in the food industry

Sylwia Katarzyna Sowińska

Abstract

The purpose of this diplomathes is was designing a project of perfecting production process in the given company. Production process analisys was conducted resulting in taking decision on perfecting the process of retrofitting a forming press. The choice of the given area came from the fact that this activity had negative impact on a whole production process causing delays and losses in production. As a result of implemented perfection with SMED method and introduction 5S program tools the given target was achieved by shortening retrofitting mashine time. Furthermore as a result of perfection project implementation the company increased it sproductivity and flexibility which resulted in profit growth. Submitted this is consists of threechapters. The first of whitch is devoted to introduction to production management subject. The second presents characteristic of the given company together with analysis leading to detection of production process irregularities. The finalchapter was devoted to designing and implemention of improwment as well as showing the effects of implementedchanges.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Katarzyna Sowińska (FoM) Sylwia Katarzyna Sowińska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt doskonalenia procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej
Supervisor
Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM) Jerzy Lewandowski (FoM/EWEMD) Jerzy Lewandowski,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zarządzanie produkcją, Organizacja produkcji, Inżynieria produkcji, Metody usprawnienia procesu produkcji.
Keywords in English
Production management, organization of production, engineering production methods to improve the production process.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie projektu doskonalenia procesu produkcji w badanym przedsiębiorstwie. Została przeprowadzona analiza procesu produkcji w wyniku której, podjęto decyzję o usprawnieniu przebiegu przezbrojenia prasy formującej. Wybór podanego obszaru wynikał z faktu, iż czynność ta wpływała niekorzystnie na cały przebieg procesu produkcji powodując przestoje i straty w produkcji. W wyniku przeprowadzonego usprawnienia za pomocą metody SMED oraz wprowadzeniu narzędzi programu 5S cel postawiony na samym początku projektu został osiągnięty przez skrócenie czasu przezbrajania maszyny. Ponadto w wyniku wdrożenia projektu udoskonalenia przedsiębiorstwo zwiększyło swoją produktywność oraz elastyczność w związku, z czym odnotowano również wzrost zysku. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, z czego pierwszy poświęcony został wprowadzeniu do tematyki z zakresu zarządzania produkcją, drugi przedstawia charakterystykę badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą zmierzającą do wykrycia nieprawidłowości w procesie produkcji, trzeci ostatni rozdział poświęcono zaprojektowaniu i wdrożeniu usprawnienia oraz przedstawieniu efektów wprowadzonych zmian.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Sowińska_Sylwia_255421.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13951

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58bb14c66b55412abf73d96233afa165/
URN
urn:pw-repo:WUT58bb14c66b55412abf73d96233afa165

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page