Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the rectification column for the thermal separation of the mixture of ethane and propane

Jarosław Jakubik

Abstract

Thesis was to implement the project rectification column for the separation of thermal mixture of ethane and propane. The initial stage of the operation was to write the theoretical part which describes the process of rectifying issues, such as the balance interface, balancing process, identifying the operating line, the minimum and optimum amount of return and to determine the number of theoretical plates and the geometrical quantities. Further issues manifest in the theoretical part was the description of rectification columns divided into individual elements included in the device, eg. A shelf valve, sieve trays, coat column spacing between shelves. After reviewing the technical solutions rectification columns, proceeded to present the design concept. As part of the project shows the assumptions and design criteria and then made preliminary calculations of the process using Hysys used for thermal calculations and software Chemcad used to calculate the thermal and flow. The next step was to determine the design part of the diameter inlet and outlet nozzles columns and strength calculations using the software VVD. The main objective of the project was made acquainted with the problems of designing and analyzing a data set in order to select the optimal solutions and creating technical documentation. This work has allowed me to read carefully the knowledge of the design and operating problems and structural faced by engineers in this kind of technical problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Jakubik (FCEMP) Jarosław Jakubik,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału termicznego mieszaniny etanu i propanu
Supervisor
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
kolumna półkowa, kolumna rektyfikacyjna, póła teoretyczna
Keywords in English
tray column, rectification column, the theoretical shelf
Abstract in Polish
Praca dyplomowa miała na celu wykonanie projektu kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału termicznego mieszaniny etanu i propanu. Wstępnym etapem pracy było napisanie części teoretycznej w której opisano zagadnienia procesu rektyfikacji, takie jak równowaga miedzy-fazowa, bilansowanie procesu, określanie linii operacyjnych, minimalną i optymalną ilość powrotu oraz określenie liczba półek teoretycznych i wielkości geometrycznych. Kolejnymi zagadnieniami ukazanymi w części teoretycznej był opis kolumn rektyfikacyjnych z podziałem na poszczególne elementy wchodzące w skład urządzenia np. półki zaworowe, półki sitowe, płaszcz kolumny, odstępy między półkami. Po zapoznaniu się z rozwiązaniami technicznymi kolumn rektyfikacyjnych ,przystąpiono do przedstawienia koncepcji projektowej. W części projektowej przedstawiono założenia i kryteria projektowe a następnie wykonano wstępne obliczenia procesowe przy użyciu programu Hysys wykorzystywanego do obliczeń cieplnych i oprogramowania Chemcad wykorzystywanego do obliczeń cieplno-przepływowych. Kolejnym krokiem części projektowej było wyznaczenie średnic króćców wlotowych i wylotowych kolumny i obliczenia wytrzymałościowe przy użyciu oprogramowania VVD. Głównym celem wykonanego projektu było zapoznanie się z problematyką projektowania i analizowania zbioru danych w celu wybrania optymalnego rozwiązania oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Praca ta pozwoliła mi na dokładne zapoznanie się z wiedzą z zakresu projektowania oraz problemami eksploatacyjnymi i konstrukcyjnymi z jakimi borykają się inżynierowie przy tego typu problemach technicznych.
File
  • File: 1
    239567_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8348

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT585a3f5f9d6c4aafbaec80a83cb02c02/
URN
urn:pw-repo:WUT585a3f5f9d6c4aafbaec80a83cb02c02

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page