Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Increasing the scale of the solubilization process of non-polar substances with the use of plant extracts

Monika Konopka

Abstract

The thesis begins with a description of the terms from chemistry and biotechnology. Explains what surfactants are, presenting their structure, classification, mechanism of action, applications and properties with the specification of four considered as crucial to understand the subject of the thesis. Among them, there is a discussion of solubilization - an important concept from the point of view of this thesis. In addition, it contains a definition of saponins paying attention to soapwort, oat, lucerne and chestnut tree as their source. In addition, it describes the forms of ISCOM and defines essential oils. This thesis describes the research allowing to prove whether non-polar essential oils can be solubilized with the help of saponins contained in plant extracts in conditions conducive to scale-up, so without chloroform. At the same time, it verifies the possibility of creating ISCOM structures. Then, the thesis focuses on the methodology of the research. In this part, there is shown the way describing creation of a plant extract, as well as a description of the working procedures of the devices and processes accompanying the research. In the following, the methodology is divided into three groups: research with the use of soapwort, lucerne and chestnut tree. The first one concerns proper research work. The most important part of the work are the results. Similarly to the research methodology, the results were divided into three parts. The most focused on the results of the obtained the research involving soapwort. The results of the initial and proper research work with the aforementioned plant were presented. The first of these consisted in optimization of the concentration of the extract solution and lipid weightings to obtain clear solutions. Lipid weightings were modified by changing their total concentration and mass ratio of cholesterol to lecithin, what was done without the presence of chloroform. After optimization, final research were started with the use of soapwort. For this purpose, samples containing predetermined amounts of lipids, one of the 15 analyzed essential oils and soapwort extract were prepared. To compare the effects during the experiment, a reference sample composed of the extract was created. The tests were based on the evaluation of the stability and clarity of the samples made. These features were controlled by transmittance measurements using a Turbiscan apparatus and particle size measurements using the Zetasizer analyzer. The results of particle size measurements obtained in this way are presented in the form of Sauter d32 diameters. For a better presentation of the results, there were taken photographs at subsequent stages of the research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Konopka (FC) Monika Konopka,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Powiększanie skali procesu solubilizacji substancji o charakterze niepolarnym za pomocą ekstraktów roślinnych
Supervisor
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Katarzyna Pawlak (FC/CAC) Katarzyna Pawlak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
surfaktanty, solubilizacja, saponiny, ISCOM, olejki eteryczne
Keywords in English
surfactants, solubilization, saponins, ISCOM, essential oils
Abstract in Polish
Praca rozpoczyna się opisem pojęć z zakresu chemii i biotechnologii. Wyjaśnia czym są surfaktanty przedstawiając ich budowę, klasyfikację, mechanizm działania, zastosowania oraz właściwości, z wyszczególnieniem czterech uznanych za kluczowe do zrozumienia tematyki pracy. Wśród nich można znaleźć omówienie solubilizacji – ważnego pojęcia z punktu widzenia niniejszej pracy. Dodatkowo zawiera definicję saponin zwracając uwagę na mydlnicę lekarską, owies, lucernę siewną i kasztanowiec jako ich źródła. Ponadto opisuje formy ISCOM oraz definiuje olejki eteryczne. Niniejsza praca opisuje badania pozwalające dowieść czy niepolarne olejki eteryczne można solubilizować z pomocą saponin zawartych w ekstraktach roślinnych w warunkach sprzyjających powiększaniu skali, czyli bez udziału chloroformu. Weryfikuje przy tym możliwość tworzenia struktur ISCOM. Następnie skupia się na metodyce przeprowadzonych badań. W tej części pokazano sposób, w jaki powstaje ekstrakt roślinny, a także przedstawiono opis procedur pracy urządzeń i procesów towarzyszących badaniom. W dalszej części, metodyka dzieli się na trzy grupy: badania z udziałem mydlnicy lekarskiej, lucerny siewnej oraz kasztanowca zwyczajnego. Tej pierwszej dotyczą właściwe prace badawcze. Najważniejszy fragment pracy stanowią wyniki. Podobnie jak przy metodyce badań, dokonano podziału wyników na trzy części. Najbardziej skupiono się na rezultatach uzyskanych badań z udziałem mydlnicy lekarskiej. Przedstawiono efekty początkowych i właściwych prac badawczych ze wspomnianą wyżej rośliną. Pierwsze z nich polegały na doborze właściwego stężenia roztworu ekstraktu oraz naważek lipidów celem uzyskania przejrzystych roztworów. Naważki lipidów modyfikowano poprzez zmianę ich sumarycznego stężenia i stosunku masowego cholesterolu do lecytyny, co dokonano bez obecności chloroformu. Po optymalizacji, rozpoczęto finalne badania z udziałem mydlnicy lekarskiej. W tym celu przygotowano próbki zawierające określone wcześniej ilości lipidów, jeden spośród 15 badanych olejków eterycznych oraz ekstrakt z mydlnicy. Dla porównania efektów w trakcie eksperymentu, sporządzono próbkę odniesienia złożoną z samego ekstraktu. Badania opierały się na ocenie stabilności i klarowności wykonanych próbek. Cechy te kontrolowano dzięki pomiarom transmitancji z użyciem aparatu Turbiscan i pomiarom wielkości cząstek z użyciem analizatora Zetasizer. Uzyskane w ten sposób wyniki pomiarów wielkości cząstek przedstawiono w postaci średnic Sautera d32. Dla lepszego przedstawienia wyników, w pracy zamieszczono fotografie wykonywane na kolejnych etapach badań.
File
  • File: 1
    praca_inż-Konopka_Monika-288456.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29823

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58557993309b4ee686ac0a2ff9122155/
URN
urn:pw-repo:WUT58557993309b4ee686ac0a2ff9122155

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page