Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Management of decommissioning from civil liability insurance on the example of Warta

Sylwia Rafałko

Abstract

The main topic of this paper is management of decommissioning from civil liability insurance on the example of Warta. The aim of this paper was to collect information about insurances and risk associated with insurances, motor insurance market in Poland, damages caused by cars and finally, about process of decommissioning. This thesis consists of four chapters. First chapter describes briefly a history of insurances, divisions of insurances and issues related to insurances and the its whole market. Second chapter includes information about motor insurance market. Furthermore, it explains changes on the market throughout last couple of years. Third chapter relates to the damages caused by cars. It also explains how to estimate compensation after the damage is done. Last but not least, chapter number four is an analysis of the process of decommissioning from civil liability in the Warta company. This thesis shows how complex and progressive polish motor insurance market is. Moreover, it proves that all of the Warta’s activities that regards to the process decommissioning are focused on the client. Warta offers a variety of solutions when it comes to the decommissioning which makes this complicated process easier and client friendly.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Rafałko (FoM) Sylwia Rafałko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Zarządzanie likwidacją szkód z OC na przykładzie firmy Warta
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilna, odszkodowanie, ryzyko ubezpieczeniowe, umowa ubezpieczeniowa, Warta, sektor ubezpieczeń komunikacyjnych, szkoda, wyłączenie odpowiedzialności, Bezpośrednia Likwidacja Szkody
Keywords in English
insurances, civil liability, compensation, insurance risk, insurance contract, Warta, motor insurance market, damage, disclaimers
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zarządzanie likwidacją szkód z tytułu OC na przykładzie firmy Warta. Praca ta jest zbiorem informacji dotyczących ubezpieczeń z naciskiem na ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej a także dotyczących szkodowości i procesu likwidacji szkód. Celem tej pracy jest usystematyzowanie informacji dotyczących ubezpieczeń analiza procesu zarządzania likwidacją szkody z OC. Zakresem pracy objęty został polski rynek ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Rozdział pierwszy prezentuje ogólną charakterystykę ubezpieczeń, ich podział, problematykę z nimi związaną oraz ich rolę w oparciu o literaturę z zakresu ubezpieczeń. W tym rozdziale, za pomocą tabel, zaprezentowane zostały również różne rozdziały ryzyka ubezpieczeniowego. Rozdział drugi skoncentrował wiedzę dotyczącą stricte ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ich podziału ze względu na obligatoryjność. Omówione zostało również pojęcie odpowiedzialności cywilnej a przy użyciu wykresów ukazano zmiany zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ostatni podrozdział pozwolił na opisanie podstawowych informacji dotyczących zawierania umów ubezpieczeniowych OC. Rozdział trzeci poświęcony został szkodom oraz szkodowości z tytułu OC z uwzględnieniem rodzajów odszkodowań oraz zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości roszczenia. Zaprezentowana została również analiza rozwoju szkodowości w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Rozdział czwarty opisuje szczegółową analizę procesu likwidacji szkody z OC w firmie Warta. Na podstawie pozyskanych informacji z dokumentów udostępnionych przez Wartę a także portalu internetowego Warty, zaprezentowany zostały kolejne kroki tego procesu. Uwzględniony został również model Bezpośredniej Likwidacji Szkody oraz przypadki, w których Warta odstępuje od wypłacenia roszczeń. Praca ta ukazuje jak konkurencyjny i postępujący jest polski rynek ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych. Doskonale prezentuje również jak złożony i zorientowany na klienta jest proces likwidacji szkody z OC w Warcie.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Rafalko_Sylwia_261847.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12116

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT57fbcb3f7e6a4eee86df2358c59623de/
URN
urn:pw-repo:WUT57fbcb3f7e6a4eee86df2358c59623de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page