Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization project of a medium-sized railway station

Katarzyna Izdebska

Abstract

The diploma thesis contains concepts for modernization of a medium-sized railway station. The selected station is the Poraj station located in the Śląskie Voivodeship, located on the route no. 1 Warszawa Centralna - Katowice. The concept of modernizing the Poraj station has been developed based on the requirements of international agreements and regulations in order to improve the station's operation. In the first chapter of the work contains a presentation of the historical outline of rail transport, an explanation of the basic concepts used at work, information about the village of Poraj. Information on the purpose and scope of the diploma thesis has also been provided here. In the second chapter of the work contracts and documents were presented, according to which the concept of modernization of the station was created along with their description. The third chapter of the work presents a description and analysis of the condition of the existing Poraj railway station. The presented content is a description of the condition of the current station, track system and railway buildings located in the station. The fourth chapter of the work contains a description of the basic parameters, without which it would not be possible to develop the concept of modernization of the station. The presented parameters determine the likely durability of the rails in the system and the forces acting on the rolling stock while driving on a specific track system. In the fifth chapter, a proposal to change the track layout of the Poraj station has been presented. The concept focuses on the reconstruction of already existing turnouts within the main main tracks for turnouts with larger slants and the addition of new turnouts. Included in this part are also calculations, thanks to which it is possible to assess whether the developed modernization concept is feasible.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Izdebska (FT) Katarzyna Izdebska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt modernizacji stacji kolejowej średniej wielkości
Supervisor
Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
modernizacja, stacja kolejowa, transport, kolej, układ torowy, infrastruktura
Keywords in English
modernization, railway station, transport, railway, track system, infrastructure
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zawiera koncepcje modernizacji stacji kolejowej średniej wielkości. Wybrana stacja, to stacja Poraj znajdująca się w województwie śląskim, położona na trasie linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice. Koncepcja modernizacji stacji Poraj została opracowana w oparciu o wymagania umów i przepisów międzynarodowych, w celu usprawnienia funkcjonowania stacji. W pierwszym rozdziale pracy zawiera przedstawienie zarysu historycznego transportu kolejowego, wyjaśnienie podstawowych pojęć użytych w pracy, informacje o miejscowości Poraj. Zawarte zostały tu również informacje odnośnie celu i zakresu pracy dyplomowej. W drugim rozdziale pracy przedstawione są umowy i dokumenty, według których została stworzona koncepcja modernizacji stacji, wraz z ich opisem. Trzeci rozdział pracy przedstawia opis i analizę stanu istniejącego stacji kolejowej Poraj. Przedstawiona treść jest opisem stanu aktualnego stacji, układu torowego i budynków kolejowych znajdujących się na terenie stacji. Czwarty rozdział pracy zawiera opis podstawowych parametrów, bez których opracowanie koncepcji modernizacji stacji nie byłoby możliwe. Przedstawione parametry określają prawdopodobną trwałość szyn w układzie oraz siły działające na tabor kolejowy w czasie jazdy po określonym układzie torowym. W rozdziale piątym została przedstawiona propozycja zmiany układu torowego stacji Poraj. Koncepcja skupia się na przebudowie istniejących już rozjazdów w obrębie torów głównych zasadniczych na rozjazdy o większym skosie oraz dobudowie nowych rozjazdów. Zawarte zostały w tej części również obliczenia, dzięki którym możliwa jest ocena, czy opracowana koncepcja modernizacji jest możliwa do wykonania.
File
  • File: 1
    Projekt-modernizacji-stacji-kolejowej-średniej-wielkości-KI.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35446

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT57d1d0f13c59484398fdc7311c86098a/
URN
urn:pw-repo:WUT57d1d0f13c59484398fdc7311c86098a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page