Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Draft optimization of the production process of whey powder for example powdered SM Ryki

Marta Mańkowska

Abstract

The theme of the project is to optimize the process parameters of production of whey powder on the example of Dairy Cooperative Ryki. Analysis of the production process of whey powder SM Ryki has been made in the course of student placements. Thanks to become familiar with the process of the production of whey, it was found that had not used any analysis of the causes and consequences of errors. This paper describes and isolated aspects of the production process. We present a detailed classification of methods used to optimize production processes from the point of view of different authors' books. Describes methods such as network programming CPM (Critical Path Method) and PERT (The Evalution and Review Technique), flow control as well as control order, 5S method, linear programming simplex method, value analysis and value stream. The greatest attention is focused on the method of FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), which was used in the project. The rest of the work relates to familiarize yourself with the production plant. It presents the characteristics of the company. The second chapter refers to familiarize themselves with the internal structure as well as outside the company and know the production process of whey powder. Describes the production plant, its location, history, mission, products, competitors as well as the manufacturing process itself whey powder, which is then optimized. The third chapter in accordance with the project at the beginning defined its purpose and objectives. The next step was the timetable for the project and a detailed analysis of the production process of whey powder, which allowed to get acquainted with the whole process and the identification of risks, errors start, the damage that might be in it. The analysis of the possible causes of defects are shown in the table based on the graph Ishikawa. In the project in accordance with the methods outlined the main defects, their possible causes and potential consequences. The table also includes control measures taken for specific defects. Then each potential defect assigned to factor the probability of the defect, the importance factor for the customer and the detection process. In a further step, all the coefficients are multiplied by each other and thus was estimated risk. To optimize selected only those defects which the risk was greater than 100 and those whose importance for the customer exceeded the value of 5. After this analysis, and adjusting the corrective and preventive actions started to assess the effectiveness of the proposed solution. Evaluation of the effectiveness shown in the table containing the costs of corrective and preventive actions. In summary, the main result of the analysis methods FEMA was to reduce the risk of data errors and related costs. However, keep in mind that this method should show the employees of the company, it is not enough just to collect the data, through analysis of the level of risk but above all, maintain and continuously improve the process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Mańkowska (FoM) Marta Mańkowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt optymalizacji parametrów procesu produkcji serwatki w proszku na przykładzie proszkowni w SM Ryki
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Qualitology (FoM/QD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Stanisław Tkaczyk (FoM/QD) Stanisław Tkaczyk,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
optymalizacja, metody optymalizacyjne, metoda FMEA
Keywords in English
optimization, optimization methods , the method FMEA
Abstract in Polish
Tematem projektu jest optymalizacja parametrów procesu produkcji serwatki w proszku na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. Analiza procesu produkcji serwatki w proszku SM Ryki została dokonana w trakcie praktyk studenckich. Dzięki zaznajomieniu się z procesem produkcji serwatki stwierdzono, że wcześniej nie stosowano żadnych analiz przyczyn i skutków występowania błędów. W pracy opisano i wyodrębniono zagadnienia dotyczące procesu produkcyjnego. Przedstawiono szczegółową klasyfikację metod wykorzystywanych do optymalizacji procesów produkcji z punktu widzenia różnych autorów książek. Opisano takie metody jak programowanie sieciowe CPM (ang. Critical Path Method) oraz PERT (ang. Program Evalution and Review Technique), sterowanie przepływem jak również sterowanie zamówieniem, metodę 5S, metodę programowania liniowego simplex, analizę wartości oraz strumień wartości. Największą uwagę skupiono na metodzie FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis), która została wykorzystana w projekcie. Dalsza część pracy dotyczy zapoznania się z zakładem produkcyjnym. Przedstawiono w nim charakterystykę przedsiębiorstwa. Rozdział drugi dotyczy zapoznania się ze strukturą wewnętrzną jak również zewnętrzną przedsiębiorstwa oraz poznanie procesu produkcyjnego serwatki w proszku. Opisano zakład produkcyjny, jego położenie, historię, misję, produkty, konkurentów jak również sam proces produkcyjny serwatki w proszku, który następnie zoptymalizowano. W rozdziale trzecim zgodnie z zasadami projektu na początku zdefiniowano jego cel i założenia. Następnym krokiem był harmonogram projektu oraz szczegółowa analiza procesu produkcji serwatki w proszku, która pozwoliła na zapoznanie się z całym procesem i identyfikację zagrożeń , błędów, start, szkód, które mogą w nim wystąpić. Analizę możliwych przyczyn powstawania wad przedstawiono w tabeli opartej na wykresie Ishikawy. W projekcie zgodnie z zasadami metody przedstawiono główne wady, ich potencjalne przyczyny oraz potencjalne skutki. W tabeli zawarto również podejmowane środki kontrolne dla konkretnych wad. Następnie każdej potencjalnej wadzie przypisano współczynnik prawdopodobieństwa wystąpienia danej wady, współczynnik znaczenia dla klienta oraz wykrywalność w procesie. W kolejnym etapie wszystkie współczynniki zostały pomnożone przez siebie i w ten sposób zostało oszacowane ryzyko. Do optymalizacji wybrano tylko te wady, których ryzyko wynosiło powyżej 100 oraz te, których znaczenie dla klienta przekraczało wartość 5. Po przeprowadzonej analizie i dostosowaniu działań korygujących i zapobiegawczych przystąpiono do oceny efektywności proponowanego rozwiązania. Ocenę efektywności przedstawiono w tabeli zawierającej koszty działań korygujących i zapobiegawczych. Podsumowując, głównym efektem przeprowadzenia analizy metody FEMA było obniżenie ryzyka występowania danych błędów oraz kosztów z tym związanych. Jednak należy pamiętać o tym, że metoda ta powinna pokazać pracownikom przedsiębiorstwa, że nie wystarczy samo zbieranie danych, przeprowadzanie analizy poziomu ryzyka lecz przede wszystkim utrzymanie i ciągłe doskonalenie procesu.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Mankowska_Marta_251117.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12450

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT57b90cb0b5304e60993674ce425bd3b0/
URN
urn:pw-repo:WUT57b90cb0b5304e60993674ce425bd3b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page