Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Liquidity of plastics based on a literature review and technological research

Artur Mroczek

Abstract

The research about liquidity of plastics and liquidity testing was discussed. The plastics were described and their classification was made due to the mechanical properties and the method of preparation. The materials tested were characterized: Styrene Acrylonitrile (SAN), Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) and Polycarbonate (PC). Their properties and features determining the wide application possibilities with examples were determined. The problem of viscosity and Newtonian and non-Newtonian fluids was developed, as well as the viscosity of polymers and the influence of specific parameters on it: temperature, pressure, molecular weight, time of strain and degree of cross-linking. In the part of the work on own research a laboratory stand was described, on which a plastic liquidity test was carried out. The description includes the parameters of the injection process and the spiral injection mold in which the moldings were formed. Examples of prepared samples for each of the tested materials were shown. In the part concerning the results of the tests carried out, the length of the resulting moldings was shown in tabular form together with the calculated average length of the molding for each injection cycle. Part of the work with the graphical presentation of research results includes graphs characterizing the given material and collective charts to compare plastics. The graphs shown for a single material are a graph of the length of the molding from the injection temperature and a graph of the length of the molding from the injection pressure. The cumulative graphs show the graphs of the dependence of the length from the injection temperature for all pressure values and collective charts of changes in the length of the compact depending on the pressure for the mean pressure value p = 6MPa. The work was completed with conclusions resulting from the research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Mroczek (FPE) Artur Mroczek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Płynność tworzyw sztucznych na podstawie przeglądu literatury oraz badań technologicznych
Supervisor
Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
płynność, lepkość, polimer, tworzywo sztuczne, lepkość polimerów, wtryskiwanie, płyny newtonowskie, płyny nienewtonowskie, polistyren-co-akrylonitryl, polimetakrylan metylu, poliwęglan
Keywords in English
liquidity, viscocity, polymer, plastic, vistocity of plastics, injection, Newtonian fluids, non-Newtonian fluids, Styrene Acrylonitrile, Polyethylene terephthalate glycol-modified, Polycarbonate
Abstract in Polish
W pracy podjęto tematykę płynności tworzyw sztucznych i przeprowadzono badania płynności. Opisane zostały tworzywa sztuczne oraz dokonano ich podziału ze względu na własności mechaniczne i sposób otrzymywania. Scharakteryzowane zostały badane tworzywa: polistyren-co-akrylonitryl (SAN), politeraftalan etylenu modyfikowany glikolem (PETG) oraz poliwęglan (PC). Określono ich właściwości i cechy decydujące o szerokiej możliwości zastosowań wraz z przykładami. Opracowane zostało zagadnienie lepkości oraz cieczy newtonowskich i nienewtonowskich, a także opisano lepkość polimerów i wpływu na nią określonych parametrów: temperatury, ciśnienia, masy cząsteczkowej, czasu odkształcenia i stopnia usieciowania. W części pracy dotyczącej badań własnych opisano stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzono technologiczną próbę płynności tworzyw: polistyren-co-akrylonitryl (SAN), politeraftalan etylenu modyfikowany glikolem (PETG), poliwęglan (PC). W opisie zostały uwzględnione parametry procesu wtryskiwania oraz spiralna forma wtryskowa, w której formowane były wypraski. Pokazano przykłady sporządzonych próbek dla każdego z badanych tworzyw. W części dotyczącej wyników przeprowadzonych badań pokazano w formie tabelarycznej długości uzyskanych wyprasek wraz z obliczoną średnią długością wypraski dla każdego cyklu wtryskiwania. Część pracy poświęcona graficznemu przedstawieniu wyników badań zawiera wykresy charakteryzujące dane tworzywo oraz wykresy zbiorcze mające na celu porównanie tworzyw. Przedstawione wykresy dla pojedynczego tworzywa to wykres zależności długości wypraski od temperatury wtrysku oraz wykres zależności długości wypraski od ciśnienia wtrysku. W wykresach zbiorczych przedstawiono wykresy zależności długości od temperatury wtrysku dla wszystkich wartości ciśnienia oraz wykresy zbiorcze zmian długości wypraski w zależności od ciśnienia dla wartości średniej ciśnienia p=6MPa. Praca zakończona została wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań.
File
  • File: 1
    Artur_Mroczek_-Płynność_tworzyw_sztucznych_na_podstawie_przeglądu_literatury_oraz_badań_technologicznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23812

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT573d0e16a02943b6a90d5171ddce7ec5/
URN
urn:pw-repo:WUT573d0e16a02943b6a90d5171ddce7ec5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page