Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Airport logistics. Analysis and evaluation of the ground passenger traffic system

Klaudia Paulina Szymańska

Abstract

Nowadays, every year more and more people decide to travel by plane. Continuous technological development and globalization are just two of many reasons for this phenomenon. Therefore, passenger traffic market is constantly growing, which directly contributes to the increase of the number of passengers served and passenger operations performed at airports. Consequently, airports are forced to operate at their capacity limits. This diploma thesis aims to improve the operation of airports, including the protection of civil aviation. An additional condition for the airport proper functioning is to ensure the regularity of passenger traffic and the reliability of ground handling services. Other advantages, appreciated especially by travelers, are punctuality and high quality of customer service. The structure of the diploma thesis consists of two parts - theoretical and practical. The first part is also the first chapter in which scientific literature in the field of logistics and air transport was used. The five subchapters discuss the topics of logistics, airport logistics, airports, ground passenger traffic system and civil aviation security. The practical part begins with the second chapter covering the analysis and development of data obtained from reports and statistics published by organizations such as the Civil Aviation Office in Poland or ICAO (International Civil Aviation Organization). These data relate to passenger air traffic in Poland and around the world. In addition, basic logistic processes concerning passenger traffic at airport X were presented, and then SWOT analysis of the airport was carried out. Moreover, forecasts and potential development directions for the airport of X have been presented. The detailed analysis allowed the development and presentation of the proposed improvements in the third chapter. They were divided into two groups according to the effect of their implementation: increasing the capacity of the airport or improving the quality of ground handling at the airport. Subsequently, the proposals were assessed according to criteria to assess the impact on the functioning of the airport. In the fourth chapter, the proposed improvements were assessed the effectiveness and usefulness of demonstrating measurable and non-measurable benefits. In addition, the costs of the proposed improvements affecting the quality of ground handling were estimated, and then the challenges occurring in the process of implementing were presented. At the end, the thesis was summarized and conclusions were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Paulina Szymańska (FoM) Klaudia Paulina Szymańska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Logistyka portów lotniczych. Analiza i ocena naziemnego systemu ruchu pasażerskiego
Supervisor
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
port lotniczy, lotnisko, obsługa naziemna, logistyka, analiza SWOT, ruch pasażerski, usprawnienia, Lotnisko Chopina
Keywords in English
airport, ground handling, logistics, SWOT analysis, passenger traffic, improvements, Chopin Airport
Abstract in Polish
Każdego roku coraz więcej osób decyduje się na odbycie podróży drogą powietrzną. Ciągły rozwój technologiczny oraz globalizacja to tylko jedne z wielu przyczyn tego zjawiska. W związku z tymi zmianami ruch pasażerski stale rośnie, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia liczby obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji pasażerskich w portach lotniczych, a w konsekwencji sprawia, iż lotniska funkcjonują na granicach przepustowości. Niniejsza praca dyplomowa ma na celu usprawnienie działania portów lotniczych wraz z uwzględnieniem ochrony lotnictwa cywilnego. Dodatkowym warunkiem poprawnego funkcjonowania portu lotniczego jest zapewnienie regularności ruchu pasażerskiego oraz niezawodności obsługi naziemnej. Innymi atutami, docenianymi szczególnie przez podróżujących, są punktualność i wysoka jakość obsługi klienta. Struktura pracy dyplomowej obejmuje dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część pierwsza jest jednocześnie pierwszym rozdziałem, w którym wykorzystano literaturę naukową z dziedziny logistyki oraz transportu lotniczego. W pięciu podrozdziałach omówiono tematykę logistyki, logistyki portów lotniczych, portów lotniczych, naziemnego systemu ruchu pasażerskiego oraz ochrony lotnictwa. Część projektowa rozpoczyna się wraz z drugim rozdziałem obejmującym analizę i opracowanie danych uzyskanych z publicznie udostępnianych raportów i statystyk przez organizacje takie jak Urząd Lotnictwa Cywilnego czy ICAO (ang. International Civil Aviation Organisation – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Dane te dotyczą ruchu lotniczego pasażerskiego w Polsce i na świecie. Ponadto, przedstawiono podstawowe procesy logistyczne dotyczące ruchu pasażerskiego w porcie lotniczym X, a następnie przeprowadzono analizę SWOT lotniska. Dodatkowo, zaprezentowano prognozy i potencjalne kierunki rozwoju portu lotniczego X. Szczegółowa analiza pozwoliła na opracowanie i przedstawienie proponowanych usprawnień w trzecim rozdziale. Zostały one podzielone na dwie grupy według skutku ich wdrożenia: zwiększenie przepustowości portu lotniczego bądź poprawa jakość obsługi naziemnej w porcie lotniczym. Następnie propozycje zostały ocenione według kryteriów, aby ocenić wpływ na funkcjonowanie portu lotniczego. W czwartym rozdziale zaproponowane usprawnienia zostały poddanie ocenie efektywności i użyteczności z wykazaniem korzyści wymiernych i niewymiernych. Ponadto, oszacowane zostały koszty realizacji zaproponowanych usprawnień dotyczących poprawy jakości obsługi naziemnej, a następnie przedstawiono wyzwania występujące w procesie wdrożenia propozycji. Na koniec praca dyplomowa została podsumowana oraz zaprezentowano wnioski.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Szymanska_Klaudia_278626.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26880

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56ec7f153bc743d1afebc80aee17da1a/
URN
urn:pw-repo:WUT56ec7f153bc743d1afebc80aee17da1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page