Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wykorzystanie mapy akustycznej do oceny zmian warunków akustycznych w środowisku w następstwie modyfikacji infrastruktury kolejowej

Karol Piotr Kurasz

Abstract

This work concerns the issue of noise occurring in urban space. From the second half of the nineteenth century, along with the development of industry, urbanization and industrialization, the nature of the city's acoustic space has changed. With the development of social sciences, more and more importance is attached to protection against the effects of excessive noise. In Poland after 1989, and then with the entry into the European structures, we were obliged to comply with Directive 2002/49 / WE and apply the restrictions contained in the Act on the Law of Environmental Protection. It was started to pay attention to the effects of the noise phenomenon. The requirements for surface acoustic environment assessment have been introduced. for all new construction projects. In cities over 100,000 Therefore, acoustic maps are introduced, the updating of which is foreseen it's every 5 years. In the diploma thesis the main attention was paid to the evaluation of the acoustic climate of the section of the E 65 railway line (Polish numbering: No. 9) within the city of Legionowo. About 30,000 are registered in a separate research area rail vehicle journeys per year. In order to study noise and assess its effects, the algorithm of the Dutch method, which occurs in the CadnaA program library, was used. The mathematical model of the research area was based on the most important input data: selection of the computational index, type of building, type of noise source, number and types of tracks, the number of trains divided into individual categories listed in the directive and a simplified numerical terrain model. The factors adopted on the basis of field tests (data obtained from the Voivodship Inspectorate of Environmental Protection) allow to calibrate the calculation model and minimize the margin of computational error. In addition, in this work, the classes of trains moving on the tested railway line were differentiated, in particular a fragment of the railway traction crossing the city of Legionowo. An equal aspect of the work presented is the method of noise suppression by specialized constructions, their efficiency, choice of parameters, proper location and economic aspects. Due to the fact that the applied methodology is used in various countries and according to general good laboratory practice. Based on the model, sound propagation maps for day and night time were made. In these maps, exceeded permissible levels in some places. Therefore, two methods of sound attenuation were compared (acoustic screen, track attenuator (3dB)). The analysis showed greater efficiency in the use of acoustic screens. Acoustic barriers applied in the study reduce the noise level to 15 dB, while attenuators to 5 dB.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Piotr Kurasz (FEE) Karol Piotr Kurasz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Grzegorz Igor Sinicyn (FEE/CEP) Grzegorz Igor Sinicyn,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Igor Sinicyn (FEE/CEP) Grzegorz Igor Sinicyn,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Zdunek (FEE/CEP) Małgorzata Zdunek,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Ochrona środowiska, Hałas w środowisku, Hałas, Ocena środowiska akustycznego, Hałas kolejowy, Hałas komunikacyjny
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy zagadnienia hałasu występującego w przestrzeni miejskiej. Od drugiej połowy XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu, urbanizacją i industrializacją zmienił się charakter przestrzeni akustycznej miasta. Wraz z rozwojem nauk społecznych, coraz większą wagę przywiązuje się do ochrony przed skutkami nadmiernego hałasu. W Polsce po 2004 roku wraz z wejściem do struktur europejskich, zobowiązani byliśmy przestrzegać dyrektywy 2002/49/WE i zastosować obostrzenia zawarte w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Zaczęto restrykcyjnie zwracać uwagę na skutki jakie generuje zjawisko hałasu. Wprowadzono metodologię badania tego zjawiska oraz sposób oceniania jego wpływu na środowisko naturalne. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców wprowadzono zatem mapy akustyczne, których aktualizacja przewidziana jest co 5 lat. W pracy dyplomowej główną uwagę poświęcono ocenie powierzchniowej klimatu akustycznego odcinka linii kolejowej E 65 (numeracja polska: Nr 9) w obrębie miasta Legionowo. Na wydzielonym obszarze badawczym rejestruje się około 30 tys. przejazdów pojazdów szynowych rocznie. W celu dokonania badania hałasu oraz oceny jego skutków, posłużono się algorytmem metody holenderskiej, który występuje w bibliotece programu CadnaA. Matematyczny model obszaru badań oparto na najważniejszych danych wejściowych: wyboru wskaźnika obliczeniowego, rodzaju powierzchni, rodzaju zabudowy, parametrów źródła hałasu, liczby i rodzajów torów, natężenia liczby pociągów z podziałem na poszczególne kategorie wymienione w dyrektywie oraz uproszczony numeryczny model terenu. Przyjęte na podstawie badań polowych (dane uzyskane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) czynniki pozwalają skalibrować model obliczeniowy i zminimalizować margines błędu obliczeniowego. Dodatkowo w niniejszej pracy dokonano zróżnicowania klas pociągów poruszających się po badanej linii kolejowej, w szczególności fragment trakcji kolejowej przecinającej miasto Legionowo. Równorzędnym aspektem przedstawionym w pracy jest sposób tłumienia hałasu przez specjalistyczne konstrukcje, ich efektywność, dobór parametrów, właściwe umiejscowienie oraz aspekty ekonomiczne. Z uwagi na fakt, że zastosowana metodologia jest wykorzystywana w różnych krajach i według ogólnej dobrej praktyki laboratoryjnej. Na podstawie modelu wykonano mapy propagacji dźwięku dla pory dziennej i nocnej. W mapach tych stwierdzono, w niektórych miejscach, przekroczenia poziomów dopuszczalnych. W związku z tym porównano dwie metody tłumienia dźwięku (ekran akustyczny, tłumik torowy(3dB)). Analiza wykazała większą skuteczność zastosowania ekranów akustycznych. Zastosowane w badaniu bariery akustyczne redukują poziom hałasu do 15 dB natomiast tłumiki do 5 dB.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_-_Karol_Piotr_Kurasz_PESEL_1036001.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34823

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56cc37d9441d4aaf8b8cc06d8c94a023/
URN
urn:pw-repo:WUT56cc37d9441d4aaf8b8cc06d8c94a023

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page