Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of book sale indicators in the bookshop

Agata Wiśniewska

Abstract

The subject of the following diploma thesis is the analysis and assessment of book sale indicators in the bookshop. The aim of the essay is to analyse selected indicators that will lead to the answer to the questions asked. The research method I used is the document analysis and, more specifically, the analysis of statistical elaborations in chapters: 2 and 3. I wrote chapters 1 and 4 based on review of literature, internet sources and my own observations. The main aim of the following thesis is to analyse selected indicators, and the detailed one: to assess whether the introduction of the book act and the amendments to the act on goods and services tax will affect book prices and the bookshop situation. Hypothesis I put is: The increase in the readership norms affects positively the book selling. Thanks to analyses I made I checked above hypothesis which was eventually denied by me. Both the increase and the decrease in readership level have no direct impact on the sale of books. The most important conclusions that I got out of the following work are: • The introduction of the book act will improve the situation of bookshops and will also encourage to buying book in stationary salons – not through internet. • The introduction of the amendments to the act on goods and services tax will appear as a beneficial change, thanks to which tax rates will be unified and reduced. • Both the increase and decrease of the readership has no affect on the amount of books bought. Despite this, the publishing items which have been bought are the most read. • Polish people spend (approximately) on books more and more money each year. The influence on the bookshops’ position has many different factors which I discussed in this essay. I have also added recommendations for bookshops that deal with clients and market segmentation, for instance: • Knowing the aims and understanding of the value clients follow. • Taking care of employees including among others: proper motivation and regular trainings. • Setting the goals which have “SMART” features. • Performing a proper client’s segmentation and reaching an exact group with the personalized offer. I divided my essay by five parts. In 1st chapter I took up theory – I shortly characterized Polish books’ market. In 2nd and 3rd chapters I put the analysis of each indicators, and in 4th part I added examples of recommendations for bookshops. The last part is the summary and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Wiśniewska (FoM) Agata Wiśniewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena wskaźników sprzedaży książek w księgarni
Supervisor
Grzegorz Rządkowski (FoM/CFFS) Grzegorz Rządkowski,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Rządkowski (FoM/CFFS) Grzegorz Rządkowski,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
książka, księgarstwo, księgarnia, stan czytelnictwa, sprzedaż książek
Keywords in English
book, bookselling, bookshop, readership status, sale of books
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy dyplomowej jest analiza i ocena wskaźników sprzedaży książek w księgarni. Celem pracy jest przeanalizowanie wybranych wskaźników, które mają doprowadzić do odpowiedzi na zadane pytania. Metodą badawczą, którą zastosowałam jest analiza dokumentów, a dokładniej analiza opracowań statystycznych w rozdziałach: 2 i 3. Rozdziały 1 oraz 4 napisałam na podstawie przeglądu literatury, źródeł internetowych i własnych spostrzeżeń. Celem głównym pracy jest analiza wybranych wskaźników, a szczegółowym: ocena tego, czy wprowadzenie ustawy o książce i zmiany do ustawy do podatku od towarów i usług będzie miała wpływ na ceny książek i sytuację księgarni. Hipoteza, którą postawiłam, brzmi: Wzrost stanu czytelnictwa wpływa pozytywnie na sprzedaż książek. Dzięki przeprowadzonym analizom, sprawdziłam powyższą hipotezę i ją zanegowałam. Zarówno wzrost, jak i spadek poziomu czytelnictwa nie ma bezpośredniego wpływu na sprzedaż książek. Najważniejsze wnioski, które wyciągnęłam z pracy to: • Wprowadzenie ustawy o książce poprawi sytuację księgarń oraz zachęci do zakupywania książek w salonach stacjonarnych – nie przez Internet. • Wprowadzenie zmian do ustawy od podatku od towarów i usług będzie korzystną zmianą, dzięki której zostaną ujednolicone i obniżone stawki podatkowe. • Zarówno wzrost, jak i spadek czytelnictwa nie wpływa na ilość zakupionych książek. Pomimo tego najchętniej czytane są pozycje wydawnicze, które zostały kupione. • Polacy wydają (średnio) na książki z roku na rok coraz więcej pieniędzy. Wpływ na pozycję księgarni ma wiele różnych czynników, które omówiłam w niniejszej pracy. Dodałam również zalecenia dla księgarni, które dotyczą klientów oraz segmentacji rynku. Przykładowe zalecenia to: • Rozpoznanie celów i zrozumienie wartości, którymi kierują się klienci. • Dbanie o pracowników, a w tym m. in.: odpowiednie motywowanie i regularne szkolenia. • Wyznaczanie celów, które posiadają cechy „SMART”. • Wykonanie odpowiedniej segmentacji klienta i dotarcie do odpowiednich grup ze spersonalizowaną ofertą. Pracę podzieliłam na pięć części. W 1 rozdziale zajęłam się teorią – krótko scharakteryzowałam rynek książki w Polsce. W 2 i 3 rozdziale umieściłam analizę poszczególnych wskaźników, a w 4 części dodałam przykładowe zalecenia dla księgarń. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Wisniewska_Agata_278779.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24714

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT569f0975ef82422aa0c47029da420700/
URN
urn:pw-repo:WUT569f0975ef82422aa0c47029da420700

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page