Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The freedom of religion and conscience in Polish legislation

Sylwia Klaudia Wysocka

Abstract

This thesis studies the freedom of religion and conscience law in Polish legislation. The hypothesis is the analysis and evaluation of the Polish state's attitude to denominational law over the years is assumed in the analysis. The main purpose of this project is to describe the Act of May 17, 1989 which guarantees the freedom of religion and consciousness and to present the changes that were followed after its adaptation. The subsidiary purposes include learning about the legal status prior to the adaptation of the aforementioned act, description and interpretation of the provisions of legal acts by means of other authors’ comments, indication of several effects of adapting legal acts regarding religious law. The applied research methods include the analysis of Polish and international law acts. This thesis is based on theory and review it consists of four chapters. The first chapter describes legal regulations concerning religious law in the years 1921-1989 and being obeyed by the Polish authorities. The second chapter contains the genesis, description of the origin and scope of the act which guarantees the freedom of religion and consciousness. The third chapter determines how a new church or religious association can be registered and contains examples regarding charities and cultural-educational activities of churches and other religious associations. The last, fourth chapter deals with issues like freedom of religion and consciousness law, such as: freedom of speech, freedom of religious education of children and youth and the right of having holidays regardless of religion. The work includes a description of Polish legislation from 1921 to the end of 2018. The problem encountered by the author during its writing is the frequent lack of generally available sources describing the issue in detail and the lack of reliable data on specific activities in Poland of other churches and religious associations than the Catholic Church.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Klaudia Wysocka (FASS) Sylwia Klaudia Wysocka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawo do wolności wyznania i sumienia w polskim prawodawstwie
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawo wyznaniowe, wolność wyznania, prawa człowieka, wolność słowa
Keywords in English
denominational law, freedom of religion, human rights, freedom of speech
Abstract in Polish
Tematem pracy jest prawo do wolności wyznania i sumienia w polskim prawodawstwie. Jej hipotezę stanowi analiza i ocena stosunku państwa polskiego do prawa wyznaniowego na przestrzeni lat. Głównym celem pracy jest opis Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności wyznania i sumienia oraz przedstawienie zmian, które nastąpiły po jej uchwaleniu. Do jej celów pobocznych należą: poznanie stanu prawnego przed uchwaleniem wspomnianej ustawy, opis i interpretacja przepisów aktów prawnych z pomocą komentarzy innych autorów, wskazanie kilku skutków uchwalenia aktów prawnych dotyczących prawa wyznaniowego. Zastosowana metoda badawcza to analiza aktów prawa polskiego i międzynarodowego. Praca ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Składa się ona z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje regulacje prawne dotyczące prawa wyznaniowego w latach 1921-1989 oraz ich respektowanie przez ówczesne władze polskie. Rozdział drugi zawiera genezę, opis powstania oraz zakres obowiązywania Ustawy o gwarancjach wolności wyznania i sumienia. Rozdział trzeci określa w jaki sposób można zarejestrować nowy kościół lub związek wyznaniowy oraz przedstawia przykłady działalności charytatywnej, a także kulturalno-oświatowej kościołów i innych związków wyznaniowych. Ostatni, czwarty rozdział dotyczy zagadnień związanych z prawem do wolności wyznania i sumienia, takimi jak: wolność słowa, wolność wychowania religijnego dzieci i młodzieży oraz prawo do dni wolnych od pracy niezależnie od wyznania. Praca obejmuje opis prawodawstwa polskiego od roku 1921 do końca 2018. Problemem, na jaki napotkała się autorka podczas jej pisania, jest częsty brak ogólnodostępnych źródeł szczegółowo opisujących zagadnienie oraz brak rzetelnych danych na temat poszczególnych rodzajów działalności w Polsce innych kościołów i związków wyznaniowych niż Kościół Katolicki.
File
  • File: 1
    1121172.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34625

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55b6920431cb4235984688bb4f333d7c/
URN
urn:pw-repo:WUT55b6920431cb4235984688bb4f333d7c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page